Печат

Не на реваншизма!

Автор Проф. Свет­лана Шарен­кова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Две грозни и про­ти­во­ре­чащи на наци­о­нал­ния ни инте­рес русофоб­ски про­во­кации извършиха в дните около 9 май външ­ната мини­стърка Ека­те­рина Заха­ри­ева и кметът на „Лозе­нец” Кон­стан­тин Павлов.

Неиз­вестно с каква ото­ри­за­ция мини­стър­ката е подпи­сала наред с други външни мини­стри от Източна Европа и САЩ декла­рация, в която пише, че побе­дата над фашизма не била осво­бож­де­ние за тех­ните народи! А кметът по вандалски

Печат

Европа призовава САЩ да не излизат от Договора "Открито небе"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Отво­рено писмо с искане САЩ да оста­нат в Дого­вора „Открито небе” подпи­саха 16 бивши висо­копо­ста­вени военни и дипло­мати от осем европе­йски страни, съобщи във втор­ник прес­служ­бата на орга­ни­за­ци­ята European Leadership Network. Сред подпи­са­лите писмото има и пред­ста­ви­тел на Русия — бившият дирек­тор на Служ­бата за външно раз­уз­на­ване Вячеслав

Печат

Историческата истина не може да бъде нито подменена, нито зачеркната

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В писмо до пре­зи­дента на Репуб­лика Бълга­рия Румен Радев, преми­ера Бойко Бори­сов, пред­се­да­теля на Народ­ното събра­ние Цвета Кара­ян­чева и кмета на София Йор­данка Фандъ­кова Коор­ди­наци­он­ният съвет „България-​Русия” с пред­се­да­тел Снежана Тодо­рова изра­зява възмуще­ние и ясна позиция по пред­ложе­ни­ето на кмета на район „Лозе­нец” да бъде премахнат

Печат

Евросъюзът обсебва Западните Балкани

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преди сед­мица чрез видео­връзка се състоя среща на високо рав­нище ЕС-​Западни Бал­кани. На нея пред­се­да­те­лят на Евро­коми­си­ята Урсула фон дер Лайен заяви, че мястото на Запад­ните Бал­кани може да бъде само в ЕС. Спо­ред хър­ват­ския премиер Андрей Плен­ко­вич тази пер­спек­тива се опре­деля дори от географ­ското място на региона.

Реакци­ята на Москва не

Печат

100-годишна пациентка победи коронавируса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вата 100-​годишна паци­ентка раз­бо­ляла се от коро­на­ви­рус в Русия Пелагея Пояр­кова е напълно изле­ку­вана. Това съобщи Феде­рал­ната биоме­дицин­ска агенция (ФМБА)на Рус­ката федерация

На 13 май 2020 г., в деня на 100-​ия й рож­ден ден, Пелагея Михай­ловна Пояр­кова е изпи­сана от Центъра за мозъчни забо­ля­ва­ния и нев­ро­тех­но­логии на ФМБА на Русия, адап­ти­ран в