Печат

Европа призовава САЩ да не излизат от Договора "Открито небе"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Отво­рено писмо с искане САЩ да оста­нат в Дого­вора „Открито небе” подпи­саха 16 бивши висо­копо­ста­вени военни и дипло­мати от осем европе­йски страни, съобщи във втор­ник прес­служ­бата на орга­ни­за­ци­ята European Leadership Network. Сред подпи­са­лите писмото има и пред­ста­ви­тел на Русия — бившият дирек­тор на Служ­бата за външно раз­уз­на­ване Вяче­слав Трубников.

Спо­ра­зуме­ни­ето за „Открито небе” е насо­чено към укреп­ване на дове­ри­ето и поз­во­лява на 34 страни да осъще­ствя­ват вза­имни раз­уз­на­ва­телни полети над тери­то­ри­ите си.

По-​рано Вашинг­тон заяви наме­ре­ни­ето си да излезе от дого­вора. Аме­ри­кан­с­ките вла­сти пла­ни­рат да обя­вят своето реше­ние през сеп­тем­ври тази година.

34 държави, сред които САЩ, Русия и пове­чето европе­йски страни в рам­ките на това много­странно спо­ра­зуме­ние, осъще­ствиха 1517 наблю­да­телни полета — при съгла­су­ване на обли­та­ни­ята в кратки сро­кове и без оръжие на борда. Дого­ворът повиши воен­ната про­зрач­ност и пред­ска­зу­емост, спо­соб­ства укреп­ва­нето на дове­ри­ето и вза­им­ното раз­би­ра­тел­ство”, се казва в писмото.

Авто­рите насто­яват, че дого­ворът съо­т­вет­ства на инте­ре­сите на всички участ­ници, въпреки про­ти­во­ре­чи­ята между Русия и САЩ. Те при­зо­ва­ват стра­ните да урегу­ли­рат сво­ите спо­рове с използване на всички достъпни канали.

Адми­ни­страци­ята на Тръмп трябва да пре­разгледа своето наме­ре­ние да излезе от Дого­вора „Открито небе”, заявя­ват авто­рите на писмото. Посочва се също така, че изли­за­нето на САЩ от спо­ра­зуме­ни­ето ще понижи гло­бал­ната стабилност.

През яну­ари САЩ пред­ста­виха на рус­ката делегация сво­ите пре­тенции в рам­ките на дого­вора. Рус­ките пред­ста­ви­тели обаче ги наре­коха без­апе­лаци­онни и заявиха, че Вашинг­тон води нещата към изли­зане от договора.