Печат

Внезапни консултации между Москва и Берлин

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

По покана на феде­рал­ния канц­лер някол­ко­ча­сово неоча­к­вано посеще­ние в Бер­лин направи в сряда зам.-началникът на адми­ни­страци­ята на рус­кия пре­зи­дент Дмит­рий Козак. То бе опре­де­лено като безпреце­дентно, тъй като се състоя въпреки затво­ре­ните от пан­деми­ята гра­ници. В герман­с­ката сто­лица той разго­варя с група съвет­ници на Ангела Мер­кел. Както е известно, в нача­лото на годи­ната Козак бе назна­чен за гла­вен прего­ва­рящ от руска страна по регу­ли­ране на конфликта между Украйна и Донбас.

След завършване на разго­во­рите, които преми­наха при закрити врата, двете страни не дадоха почти ника­ква информация нито по тях­ното съще­ство, нито за при­чи­ните за вне­зап­ното им сви­кване. „Кон­сул­таци­ите преми­наха във ведом­ството на феде­рал­ния канц­лер. Диа­логът бе кон­струк­ти­вен и делови”, бе лако­нич­ният отго­вор на Козак.

При завръща­нето си той все пак добави, че двете страни са се дого­во­рили за „по-​нататъшни вза­имни действия по мир­ното регу­ли­ране на конфликта и по редица сложни задачи, които изис­кват реше­ние при вза­и­мо­действие с пред­ста­ви­тели на Дон­бас и Украйна в норманд­ски формат”. По думите му Москва и Бер­лин оча­к­ват кон­сул­таци­ите да дадат допъл­ни­те­лен импулс по акти­ви­зи­ране на преговорите.