Печат

На 25 март адмирал Иван Добрев навърши 98 години

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Със сво­ята дълго­го­дишна и все­от­дайна служба като изявен вое­на­чал­ник адми­рал Доб­рев има огромен при­нос за раз­ви­ти­ето на ВМС като съвреме­нен бое­спо­со­бен вид въоръжени сили и за отбра­ната на стра­ната. През този период Воен­номор­ският флот полу­чава нови кораби от СССР, раз­вива сво­ята струк­тура. Извършват се първи пла­ва­ния и бойна подго­товка извън Черно море, в Сре­ди­зем­номор­ския район — само­сто­я­телно и във

Печат

РКИЦ КАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН КОНКУРС ЗА ЧЕТЦИ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От 25 март до 5 май пред­ста­ви­тел­ството на „Рос­со­труд­ни­че­ство” в Бълга­рия орга­ни­зира кон­курс за четци, посве­тен на 75-​годишнината от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война. В кон­курса могат да участват уче­ници, сту­денти, изу­ча­ващи руски език, както и всички желаещи.

Кон­кур­сът се про­вежда в три въз­рас­тови катего­рии: от 3 до 12 години, от 13 до 18