Печат

Си Дзинпин поздрави Путин по случай 70-годишнината на официалните отношения

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Съветският съюз и КНР установиха официални междудържавни отношения на 2 октомври 1949 г.

В сряда пред­се­да­те­лят на Китай­с­ката народна репуб­лика Си Дзин­пин поздрави пре­зи­дента на Рус­ката феде­рация Вла­ди­мир Путин със 70-​годишния юби­лей от уста­но­вя­ва­нето на китайско-​руските дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния, съобщи Цен­трал­ната теле­ви­зия на Китай.

От името на пра­ви­тел­ството и народа на Китай­с­ката народна репуб­лика Си Дзин­пин изпрати на рус­кия лидер горещи поздрави във връзка със 70-​годишнината от уста­но­вя­ва­нето на дипло­ма­ти­че­с­ките отноше­ния между двете страни”, се казва в информаци­он­ната еми­сия на Цен­трал­ната телевизия.

По-​рано прес­служ­бата на Кремъл съобщи, че Вла­ди­мир Путин също е изпра­тил до китайския лидер ответна поздра­ви­телна телеграма по този случай.

Нашата страна първа призна Китай­с­ката народна репуб­лика и вед­нага уста­нови най-​тясно сътруд­ни­че­ство с нея. Спом­няйки си за исто­ри­ята на руско-​китайските отноше­ния, ние с уве­ре­ност можем да кажем, че те издържаха с чест изпи­та­ни­ята на времето”, отбе­ляза рус­кият президент.