Печат

Путин отговори на грузинска журналистка за Абхазия и Южна Осетия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин отго­вори на пре­тенци­ите на жур­на­листка от гру­зин­ския теле­ви­зи­о­нен канал „Рустави-​2″ за Абха­зия и Южна Осе­тия преди нача­лото на срещата на най-​високо рав­нище на стра­ните от Евразийския ико­номи­че­ски съюз в Ереван.

След цере­мо­ни­ята по фотографи­ра­нето рус­кият лидер се насочи заедно със свои колеги по съюз към зда­ни­ето, където се про­веж­дат меропри­я­ти­ята от срещата. По пътя той общу­ваше ожи­вено с пре­зи­дента на Киргиз­стан. Когато двамата лидери преми­наха покрай жур­на­ли­стите, гру­зин­ска журлна­листка извика свой въпрос. Тя попита рус­кия пре­зи­дент: „Кога Русия ще започне извеж­да­нето на сво­ите войски от тери­то­ри­ята на Абха­зия и Южна Осе­тия?” В отго­вор Путин каза: „Когато вземем такова реше­ние.” На думите на жур­на­лист­ката, че Русия по-​рано е поемала такива задължа­ния рус­кият пре­зи­дент отбе­ляза: „Ние винаги изпъл­ня­ваме сво­ите задължения.”

Срещата на най-​високо рав­нище на стра­ните от Евразийския ико­номи­че­ски съюз започна във втор­ник в Ере­ван. Оча­ква се лиде­рите на съюза да утвър­дят Концепция за форми­ране на общ финан­сов пазар на съюза, бюджета на орга­ни­за­ци­ята за след­ващата година и редица реше­ния по хар­мо­ни­зи­ране на зако­но­да­тел­ствата в областта на трас­порта и енерге­ти­ката. Ще бъдат съгла­су­вани също така и основ­ните насоки на меж­ду­на­род­ната дей­ност на съюза през 2020 г.