Печат

САЩ се опитват да преразгледат споразумението за Косово

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

САЩ се опит­ват да реви­зи­рат спо­ра­зуме­ни­ето на При­щина със сръб­ските общини, за да въвле­кат Косово в НАТО и да запа­зят сво­ята военна база там, заяви в сряда мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров в реч на 16-​ото годишно засе­да­ние на меж­ду­на­род­ния дис­ку­си­о­нен клуб „Валдай”.

Преди четири години беше съгла­су­вано съз­да­ване на общ­ност на сръб­ските общини в Косово, което гаран­ти­раше ези­ко­вите, кул­тур­ните, религи­оз­ните права на сър­бите. Тази тери­то­ри­ална общ­ност не е единна — има север, където тери­то­ри­ите са компактни, но има и анклави, които също са част от общ­но­стта. Тази общ­ност има флаг, химн, герб. От четири години тази дого­во­ре­ност лежи на хар­тия. Сега с всички истини и неистини при актив­ното уча­стие на САЩ се опит­ват да я реви­зи­рат и да напра­вят така, че Косово да има право да бъде въвле­чено в НАТО с най-​голямата аме­ри­кан­ска база в Европа, така наре­че­ната Бондстил”, каза Лавров.

Кемп Бондстил е основна военна база на аме­ри­кан­ския кон­тингент в състава на меж­ду­на­род­ната мисия на КейФОР на тери­то­ри­ята на Косово. Обектът е разпо­ложен край град Уроше­вац, където е и щаб­к­вар­ти­рата на Меж­ду­на­род­ната опе­ра­тивна групи­ровка „Изток” под команд­ва­нето на САЩ. Площта на Бондстил е 3,6 кв. км, дължи­ната на външ­ния периметър — около 11,3 км. След края на бом­бар­ди­ров­ките над Юго­сла­вия тук се нами­рат посто­янно 50 хил. вой­ници. Сега няма точни данни за гар­ни­зона на базата — при­веж­дат се цифри от 5 до 15 хил.

През 2013 г. в рам­ките на постиг­на­тите с Еврозъюза спо­ра­зуме­ния с При­щина Белград разпусна сръб­ските органи на властта, съди­лищата и мест­ните съвети в Косово, като се съгласи да ги формира по зако­ните на непри­зна­тата репуб­лика. През 2014 г. беше склю­чено Брюк­сел­ското спо­ра­зуме­ние — документ за норма­ли­зи­ране на отноше­ни­ята между Белград и При­щина. То се състои от 15 пункта, посве­тени пре­димно на орга­ни­зи­ра­нето и пъл­номощи­ята на сръб­ските общини в Северно Косово. Усло­ви­ята на този документ и досега не са изпъл­нени от косов­ските албанци.