Печат

Русия не е извършила нито една деструктивна стъпка към САЩ

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

По отноше­ние на САЩ Русия не е извършила нито една деструк­тивна стъпка, заяви рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин.

Повта­рям, нито една. Ако сте на друго мне­ние, тогава кажете това обос­но­вано и с няка­кви дока­за­тел­ства”, каза Путин на пле­нар­ната сесия на форума „Руска енергийна седмица”.

Спо­ред рус­кия пре­зи­дент прогрес в отноше­ни­ята между Русия и САЩ засега няма, но Москва раз­чита, че рано или късно здра­вият разум във Вашинг­тон по този въпрос ще надделее.

Изхож­даме от положе­ни­ето, че здра­вият разум и корен­ните инте­реси — искам да под­чер­тая това — именно корен­ните инте­реси на Съе­ди­не­ните щати, ще изиграят сво­ята роля и отноше­ни­ята между Русия и Съе­ди­не­ните аме­ри­кан­ски щатище се завър­нат към нормал­ното си състо­я­ние. Но това засега го няма”, каза рус­кият лидер.