Печат

Лавров обяви целта на съвместните учения на РФ с Иран и Китай

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Светът

Пред­сто­ящите военни уче­ния на воен­ните моряци от Русия, Китай и Иран в Индийския океан ще бъдат насо­чени към бор­бата с пира­тите и с теро­ри­стите, заяви в сряда мини­стърът на външ­ните работи на Русия Сергей Лав­ров в изказва­нето си на 16-​ото годишно засе­да­ние на меж­ду­на­род­ния дис­ку­си­о­нен клуб „Валдай”.

С Китай­с­ката народна репуб­лика и с Иран подгот­вяме мор­ски уче­ния за борба с теро­ри­сти, с пирати в тази част на Индийския океан (в Пер­сийския залив)”, каза министърът.