Печат

Отиде си легендарният режисьор Марк Захаров

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Кул­тура

Марк Заха­ров (13 октом­ври 1933, Москва — 28 сеп­тем­ври 2019, Москва), един от най-​известните теат­рални и кино режисьори на СССР и Русия, почина на 85 години. На 20 август руски медии съобщиха, че Заха­ров е наста­нен в бол­ница в тежко състо­я­ние с дву­странно възпа­ле­ние на белите дро­бове. През послед­ните 35 години той бе художе­ствен ръко­во­ди­тел на мос­ков­ския Театър „Лен­ком”, в който бяха поста­вени едни от най-​провокативните и сво­бо­доми­слещи спек­такли в годи­ните на соци­а­лизма. Заха­ров бе също сце­на­рист, педагог, актьор и литератор.

Пове­чето от поста­нов­ките му се пре­връщаха в съби­тие за теат­рал­ния живот не само в СССР, но и в Европа. Най-​известната му работа е веро­ятно рок опе­рата „Юнона и Авось”, но той също така засне филми като „12-​те стола”, „Същият този Мюн­ха­у­зен”, „Формула на любо­вта”, „Обик­но­вено чудо” и др. Заха­ров е автор и съав­тор на сце­на­ри­ите на „Звезда на пле­ни­тел­ното щастие”, „Бялото слънце на пусти­нята” и др.

Послед­ният му филм е при­каз­ната анти­утопия „Да убиеш дра­кон” от 1988 г., но продължи да работи в театъра, като през 2018 г. поставя пие­сата „Фал­стаф и Уел­ският принц”.

В театър „Лен­ком” Заха­ров работи с талант­ливи актьори като Нико­лай Кара­ченцов, Алек­сандр Абду­лов и Инна Чури­кова, а в киното — с Олег Янков­ски и Евге­ний Леонов.

През 1973 г. става член на КПСС и после пояс­нява, че го напра­вил, за да може да работи само­сто­я­телно, а не да е под над­зора на някой назна­чен от пар­ти­ята кадър. Така той става и художе­ствен ръко­во­ди­тел на „Лен­ком”. През 1991 г. Заха­ров изгори пред теле­ви­зи­он­ните камери пар­тий­ната си книжка. После комен­тира, че това е било „необуз­дана и абсо­лютно излишна театралност”.

Народ­ният артист на СССР, съвет­ският, рус­кият режисьор Марк Заха­ров беше погре­бан във втор­ник на Ново­де­ви­че­ското гро­бище в Москва.