Печат

С литературно-музикална вечер Владимир Стоянов отбеляза своя юбилей

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Кул­тура

На 26 сеп­тем­ври в Рус­кия културно-​информационен център (РКИЦ) се про­веде лите­ра­турна вечер, посве­тена на 60-​годишнината от рож­де­ни­ето на поета, лите­ра­ту­ро­веда, пре­во­дача, компо­зи­тора и изпъл­ни­теля на автор­ски песни Вла­ди­мир Стоянов.

Ауди­то­ри­ята се оказа тясна да събере всички почи­та­тели и при­я­тели на българ­ския тво­рец. Съби­ти­ето бе орга­ни­зи­рано от Съюза на българ­ските писа­тели и Фон­дация „Устой­чиво раз­ви­тие за Бълга­рия” при съдействие на РКИЦ. В топла, при­я­тел­ска обста­новка, с много музи­кални и пое­тични творби, изпъл­нени от автора, беше пред­ста­вена най-​новата книга на Вла­ди­мир Сто­я­нов „Благо­ве­сти­ето на думите”, която се пред­ставя на чита­теля заедно с компакт диск с автор­ски песни в изпъл­не­ние на поета с китара. Слово при пред­ста­вя­нето про­из­не­соха Станка Шопова, Боян Анге­лов, Димитър Хри­стов, Петър Анда­са­ров, при­вет­ствия под­не­соха съвет­ни­кът по кул­тура в посол­ството на Русия в Бълга­рия Алек­сей Новосьо­лов и и.д. дирек­торът на РКИЦ Олга Широкова.

Твор­че­ството на Вла­ди­мир Сто­я­нов е дъл­боко пат­ри­о­тично, мъдро и добро. Тясно е свър­зано с българо-​руските отноше­ния и сла­вян­ството. Той е при­знат като голям тво­рец и тър­сен парт­ньор на авто­ри­тетни кул­турни инсти­туции в Русия, такива като Съюза на писа­те­лите на Русия, Лите­ра­тур­ния инсти­тут „М.Горки”, „Лите­ра­тур­ная газета” и др. Пред­стои госту­ване на автора в Москва, където ще се състоят редица срещи с мос­ков­ската ауди­то­рия — твор­ческа вечер в българ­ското посол­ство в Москва и среща с българ­ски сту­денти по повод Деня на Народ­ните буди­тели, твор­че­ски срещи с руски лите­ра­тори и творци.

Вла­ди­мир Сто­я­нов е член е на Съюза на българ­ските писа­тели, на Град­ския съюз на писа­те­лите в Санкт-​Петербург и на Мос­ков­ската град­ска орга­ни­за­ция към Съюза на писа­те­лите в Русия, вицепре­зи­дент на Меж­ду­на­род­ната асоци­ация „Искус­ство наро­дов мира”.

Той е един от осно­ва­те­лите, орга­ни­за­то­рите и участ­ниците на Сало­ните на изку­ствата в род­ния му град Варна, на редица меж­ду­на­родни про­екти, фести­вали, писа­тел­ски семи­нари с уча­сти­ето на лите­ра­тур­ния инсти­тут „Мак­сим Горки”. От 2012 г. до яну­ари 2019 г. е ръко­во­ди­тел на Сла­вян­ския център в СОК „Кам­чия”. Негови творби са пуб­ли­ку­вани в редица наци­о­нални, руски, укра­ин­ски, естон­ски и пол­ски вест­ници, спи­са­ния, анто­логии, алма­наси и сайтове, излъч­вани са по радиото и теле­ви­зи­ята у нас и в чуж­бина. Про­из­ве­де­ни­ята му са пре­веж­дани на руски, укра­ин­ски, пол­ски, китайски и испан­ски език.

Вла­ди­мир Сто­я­нов е носи­тел на много­бройни българ­ски и чуж­де­странни награди.