Печат

В РКИЦ посрещнаха с аплодисменти Александър Покидченко

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Кул­тура

Заслуже­ният артист на Русия Алек­сандър Покид­ченко гостува с концерт в Рус­кия културно-​информационен център в София.

Литературно-​музикалният моно­спек­такъл „Този, който е роден край морето” беше много топло приет както от българ­ската пуб­лика, така и от рус­ките съна­род­ници, които позна­ват и оби­чат твор­че­ството на артиста.

Рус­кият музи­кант е чест гост в Бълга­рия и него­вите концерти винаги се про­веж­дат с голям успех. И този път концертът му в РКИЦ не беше изклю­че­ние — пуб­ли­ката отново се убеди в слън­че­вия талант на Алек­сандър Покид­ченко и него­вата уни­кална енергия. Спе­ци­а­лен подарък за българ­ската пуб­лика на концерта стана изпъл­не­ни­ето на извест­ната песен „Море” на българ­ски език. В изпъл­не­ние на Алек­сандър Покид­ченко про­зву­чаха песни на Лео­нид Утьо­сов, Оскар Фелцман, Модест Табач­ни­ков, Никита Бого­слов­ски, джаз на Алек­сандър Цфасман и Гершуин, а също така сти­хове на Пуш­кин, Ахма­това, Кир­са­нов, Михай­лик, Шафе­ран и проза на Авер­ченко и Жаботински.

От дете арти­стът, роден в Ростов на Дон, спо­деля страстта си между театъра и музи­ката. Така той е една­кво успе­шен и ярък във всяко въплъще­ние. В края на вечерта и.д. дирек­торът на РКИЦ Олга Широ­кова награди Алек­сандър Покид­ченко с възпоме­на­те­лен знак „За попу­ля­ри­зи­ране на рус­кия език и кул­тура” от пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Репуб­лика България.