Печат

"Валдай" - дискусия за бъдещето

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Тази сед­мица в Сочи се състоя XVI годишно засе­да­ние на дис­ку­си­он­ния клуб „Вал­дай”. Във форума участваха 140 експерти от 37 страни, между които и няколко държавни глави. Негова основна тема бяха въпро­сите за вли­я­ни­ето на Изтока върху све­тов­ните процеси, за ролята на Азия, чийто мироглед на фона на запад­ните либе­рални цен­но­сти и на стагни­раща ико­номика пред­лага нови модели за устой­чиво раз­ви­тие на света.

На това засе­да­ние ние искаме да се опи­таме да опре­де­лим поня­ти­ето голям Изток — това изклю­чи­телно и огромно про­стран­ство. Искаме да напра­вим това, защото светът е в процес на големи промени и цяла Евра­зия има какво да пред­ложи — раци­о­нално и стой­ностно”, заяви пред­се­да­те­лят на Съвета на Фонда в под­крепа на дис­ку­си­он­ния клуб „Вал­дай” Андрей Бистрицки.

В това огромно про­стран­ство и стра­ните, които го обра­зу­ват, Русия заема осо­бено важно място. Днес всички при­зна­ват ней­ната ста­би­ли­зи­раща роля в това тур­бу­лентно исто­ри­че­ско време. Достатъ­чен е при­мерът с уча­сти­ето й в съби­ти­ята в Близ­кия изток, благо­да­ре­ние на което бе предот­вра­тено съз­да­ва­нето на теро­ри­стич­ната Ислям­ска държава. Не трябва да се забравя, че екс­треми­стите бяха на крачка от Дамаск и да постиг­нат целта си. Москва демон­стрира не само реши­тел­ност в лик­ви­ди­ране на тази страшна и опасна за целия свят сила, но и вир­ту­озна дипло­мация. „Всички пом­ним колко големи отна­чало бяха раз­ногла­си­ята между Русия и Турция по сирийския конфликт, а сега отноше­ни­ята са повече от добри. Успо­редно се раз­ви­ват и парт­ньор­ството в бор­бата срещу теро­ризма, и сътруд­ни­че­ството в раз­лични обла­сти”, комен­тира дирек­торът на Програмата за стра­теги­че­ски изслед­ва­ния на Фонда за поли­ти­че­ски, ико­номи­че­ски и соци­ални изслед­ва­ния Хасан Басри Ялчин.

В дис­ку­си­он­ния клуб мно­зин­ството от участ­ниците смя­тат, че пред Евра­зия не стои въпро­сът Изто­кът да бъде про­ти­вопо­ста­вен на Запада. „Би било непра­вилно да се раз­де­лим на Изток и Запад. Авто­ри­тетът на Русия е голям и затова Индия и други страни в огром­ния регион искат Русия да бъде посред­ник и миро­тво­рец, да действа като трета страна в спо­рове и конфликтни ситу­ации”, отбе­лязва дирек­торът на Инсти­тута за южно­ази­ат­ски изслед­ва­ния на Наци­о­нал­ния уни­вер­си­тет в Сингапур Си Раджа Мохан.

Русия е свик­нала да бъде в центъра на раз­лични схватки. Такава е нашата исто­ри­ческа съдба. Сега обаче имаме уни­кал­ната ситу­ация, когато Русия може да си поз­воли да не бъде в центъра на схват­ките. Нека се борич­кат другите. Нашите т.нар. парт­ньори — и на Изток, и на Запад, все се опит­ват да ни въвле­кат и в няка­къв сблъ­сък и с наша помощ да извле­кат изгоди. Спо­ред мен Русия засега успява хем да бъде активна, хем да не се хвърля на амбра­зу­рата”, заяви дирек­торът по науч­ната работа на фонда за клуба „Вал­дай” Фьо­дор Лукянов.