Печат

В областта на новите военни технологии Русия се възроди като птицата Феникс

Първият заместник-министър на отбраната Руслан Цаликов подчертава, че федерацията гарантира сигурността и суверенитета си

С раз­ви­ти­ето на новите военни тех­но­логии Русия се въз­роди от пепе­лта като птицата Феникс, заяви пър­вият заместник-​министър на отбра­ната Рус­лан Цали­ков. „Извед­нъж, като птицата Феникс от пепе­лта, с новите тех­но­логии се яви пред света чрез посла­ни­ето на нашия пре­зи­дент. Някои смятат

Печат

През тази година руските военни инженери ще получат БУМ-2

Новата пробивно-​ударна машина БУМ-​2, пред­на­зна­чена за Инже­нер­ните войски, ще бъде при­ета на въоръже­ние през тази година, съобщиха от Мини­стер­ството на отбраната.

БУМ-​2 премина успешно поле­вите изпи­та­ния. През тази година е пла­ни­рано про­веж­да­нето на държав­ните изпи­та­ния с послед­ващо при­емане на БУМ-​2 на въоръже­ние във Въоръже­ните сили на

Печат

Подводният флот на Русия е способен да се противопостави на всякакви заплахи

Заради интен­зив­ното си раз­ви­тие и обнов­ле­ние съвремен­ният под­во­ден флот на Русия може да се про­ти­вопо­стави на всички възможни заплахи в Све­тов­ния океан. Това мне­ние изра­зиха експерти пред информаци­он­ната агенция ТАСС.

Обно­вя­ва­нето на флота

Залог за сигур­но­стта на Русия на всички мор­ски гра­ници е посто­ян­ното раз­ви­тие и обно­вя­ване на