Печат

Кораби на ВМС на Китай и на ТОФ проведоха комплексни стрелби в море

Екипажите на кораби на Тихо­оке­ан­ския флот (ТОФ) и на ВМС на Народ­но­осво­бо­ди­тел­ната армия на Китай про­ведоха комплексни стрелби по мор­ски и по въз­душни цели в рам­ките на заклю­чи­тел­ния етап на руско-​китайските воен­номор­ски уче­ния „Мор­ско взаимодействие-​2019″, съобщиха от прес­служ­бата на ТОФ.

Кора­бите изпъл­ниха успешно арти­ле­рийски стрелби по мор­ски щит, а след това про­ведоха стрелба по въз­душна цел. Екипажите пора­зиха над­вод­ните мишени, ими­ти­ращите кораби и лета­телни апа­рати на услов­ния про­тив­ник”, се казва в разпро­стра­не­ното съобщение.

Команд­ва­нето на съвмест­ните маневри оцени резул­та­тите от стрел­бата като отлични.

В стрел­бите участваха так­ти­че­ски групи кораби от ВМФ на Русия и ВМС на Китай. В рус­ката так­ти­ческа група бяха крайцерът „Варяг”, големите про­ти­во­лодъчни кораби „Адми­рал Виногра­дов”, „Адми­рал Три­буц” и кор­ве­тата „Совершенный”.

В китай­с­ката так­ти­ческа група вля­зоха ескад­ре­ните мино­носци „Хар­бин” и „Чан­чун”, както и стра­же­вите кораби „Уху” и „Хандан”.

Мор­ската част на руско-​китайското дву­странно воен­номор­ско уче­ние „Мор­ско взаимодействие-​2019″ стар­тира в китайския порт Цин­дао на

1 май. То беше насо­чено към подоб­ря­ване на управ­ле­ни­ето на съвмест­ните действия за отбрана на море и беше при­звано да раз­вива спо­соб­но­стите на фло­тите за съвместно про­ти­во­действие на запла­хите за сигур­но­стта. От двете страни бяха задействани 15 над­водни кораба, под­вод­ници и съдове за осигу­ря­ване, 10 само­лета и вер­то­лета и под­раз­де­ле­ния на мор­ската пехота.

Прощал­ната цере­мо­ния на отря­дите военни кораби от Русия и Китай се състоя в Жълто море.

Меж­ду­на­род­ните уче­ния „Мор­ско взаимодействие-​2019″ преми­наха от 1 до 4 май. Те се състо­яха от два етапа — брегова фаза и мор­ска част. По време на брего­вата част се про­веж­даха съвеща­ния по вза­и­мо­действи­ето, так­ти­че­ски летучки, офици­ални при­еми от двете страни, спортни и кул­турни меропри­я­тия. Мор­ската част на манев­рите беше отра­бо­тена в Жълто море.