Печат

Военнослужещи от Балтийския флот почистиха в ред над 100 паметника

Воен­но­служещи от Бал­тийския флот и чле­нове на тех­ните семейства почи­стиха и облаго­ро­диха над 100 мемо­ре­ални комплекси и памет­ници за съби­ти­ята от Вели­ката оте­че­ствена война, разпо­ложени в Ленинград­ска и Кали­нинград­ска област, съобщиха за ТАСС от прес­служ­бата на флота.

В акци­ята участваха повече от 2500 воен­но­служещи”, каза събе­сед­ни­кът на агенцията.

В съобще­ни­ето на прес­служ­бата се казва, че воен­но­служещите и тех­ните семейства са почи­стили тери­то­ри­ите, при­лежащи към мемо­ри­ал­ните комплекси и са извършили козме­ти­чен ремонт на памет­ниците. Почи­стени са сле­дите от коро­зия , бояди­сани са корпу­сите на бой­ните машини от времето на Вели­ката оте­че­ствена война, които са поста­вени на постаменти — тан­кове, само­лети, оръдия.

По време на праз­ну­ва­нето на Деня на побе­дата в местата на дис­ло­кация на силите на Бал­тийския флот в Ленинград­ска и Кали­нинград­ска област преми­наха десетки търже­ствени меропри­я­тия с раз­ли­чен формат и мащаб. Техен център ста­наха мемо­ри­ал­ните комплекси и памет­ниците, чийто брой над­хвърля 150, съобщиха от прес­служ­бата на Бал­тийския флот.