Печат

Военните изпълниха мечтата на тежкоболно момче от Екатеринбург

Команд­ващият войските на Цен­трал­ния вое­нен окръг генерал-​полковник Алек­сандър Лап­тин изпълни меч­тата на три­най­сетго­диш­ния Мак­сим Журав­льов, който страда от мускулна атрофия, да се повози на боен танк. По време на гене­рал­ната репе­тиция за парада на побе­дата момчето беше качено на Т-​72Б3 и на бро­ни­ра­ната машина „Тигър” и направи оби­колки по цен­трал­ния площад на Ека­те­рин­бург, пре­даде коре­спон­дент на ТАСС.

Роди­те­лите на Мак­сим се обър­наха към команд­ващия войските на окръга с молба да изпълни отдав­наш­ната мечта на своя син — да се повози на боен танк. По време на лич­ния прием гене­рал Лап­тин връчи на семейството на детето покана за парада на побе­дата на 9 май в Ека­те­рин­бург, а също така обеща да изпълни мол­бата на семейството — да повози момчето на Т-​72Б3 по време на гене­рал­ната репе­тиция”, каза помощ­ни­кът на команд­ващия войските на окръга пол­ков­ник Сергей Шорин.

По време на репе­тици­ята детето, което е било в инва­лидна количка, е било съпро­вож­дано от лекари и роди­тели по време на пъту­ва­нето в танка и в бро­ни­ра­ната машина.

Щастие е, когато можем да дадем на хората свет­лото, нуж­ното и пра­вил­ното. Душата се радва, когато поми­слим какво още можем да напра­вим за децата. Сега в Мини­стер­ството на отбра­ната са въз­ста­но­вени орга­ните за воен­но­пат­ри­о­тична работа, завръщаме се към въпро­сите на идео­логи­че­ското възпи­та­ние. В пат­ри­о­тич­ните движе­ния ще при­в­ли­чаме кол­кото се може повече мла­дежи, обеща­вам, че ще отде­лим авто­бус и ще возим децата, които преми­на­ват лече­ние, на Сверд­лов­ския полигон край Ека­те­рин­бург”, каза пред жур­на­ли­сти гене­рал Лаптин.

Команд­ващият Запад­ния вое­нен окръг обеща да заведе и други деца, които стра­дат от мускулна атрофия, на полигона Сверд­лов­ски край Ека­те­рин­бург за запо­зна­ване с бой­ната тех­ника. „Те ще бъдат съпро­во­дени от медици и офицери, за да могат в продълже­ние на няколко часа да се потопят в армейс­ките дел­ници”, добави Шорин.

По време на парада на побе­дата в Ека­те­рин­бург бяха задействани над 2100 души, 102 еди­ници бойна тех­ника, което е с 18 повече от мина­лата година. За първи път на парада преми­наха блок „сирий­ска военна тех­ника” и мотоцик­лети от времето на Вели­ката оте­че­ствена война.