Печат

"Ростех" подготвя три сценария за развитието на ОАК

Държав­ната корпо­рация „Ростех” е подгот­вила и изпра­тила в рус­кото пра­ви­тел­ство три вари­анта за раз­ви­ти­ето на Обе­ди­не­ната ави­о­стро­и­телна корпо­рация (ОАК). В сряда вест­ник „Коммер­сантЪ” съобщи, че и трите сце­на­рия за раз­ви­тие предпо­лагат полу­ча­ване на 350 млрд. рубли от бюджета като пър­во­степенна мярка за покри­ване на дълго­вете на авиаци­он­ния производител.

Спо­ред изда­ни­ето пър­вият сце­на­рий пре­дви­жда изчистване на балан­сите на предпри­я­ти­ето от непрофилни активи, опти­ми­за­ция на зем­ните терени и неизползва­ните про­из­вод­ствени площи. Нещо повече, „Ростех” пред­лага скла­до­вите запаси да бъдат при­общени към про­из­вод­стве­ната програма на ОАК, което ще поз­воли да се подобри финан­со­вото им състо­я­ние, но няма да може да реши коренно про­блема заради непъл­ното нато­вар­ване на мощ­но­стите и раз­ду­тия персонал.

Вто­рият вари­ант за раз­ви­ти­ето на ОАК пре­дви­жда съкраща­ване на броя на предпри­я­ти­ята за крайно сгло­бя­ване и на агрегат­ните заводи. Пред­лага се също така да се съкрати броят на пер­со­нала, за който оти­ват около 60% от разходите.

Тре­тата стра­тегия поставя уда­ре­ни­ето върху не само на опти­ми­зи­ра­нето, но и на заси­л­ва­нето на държав­ната под­крепа за тър­се­нето на рус­ките само­лети. Така напри­мер е пред­ложено на осно­вата на Държав­ната транспортна лизингова компа­ния (ДЛТК) да бъде съз­да­ден реги­о­на­лен авиаци­о­нен пре­во­звач, който ще експло­атира само SSJ-​100 и МС-​21 при съо­т­вет­ното суб­си­ди­ране на процент­ните ставки по кре­дита и лизинга.

Отбе­лязва се, че във воен­ния сек­тор на „Постех” се пред­лага работа по системата „trade-​In”. Рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната сдава ста­рите само­лети и в замяна полу­чава нови. Сда­де­ният само­лет ще бъде модер­ни­зи­ран за про­дажба на външ­ния пазар по снижена цена. „Ростех” оце­нява тази идея като възмож­ност отново сек­торът да стане печеливш.

Сега върви процес на интеграция на ОАК в „Ростех”. През октом­ври мина­лата година Путин подписа указ за пре­да­ва­нето на 92,31% от ней­ния капи­тал в „Ростех”. Пре­да­ва­нето се осъще­ствява пое­тапно и трябва да завърши в продълже­ние на година и половина.

ОАК е руски хол­динг, обе­ди­ня­ващ 24 основни компа­нии на рус­кия авиационно-​промишлен комплекс и 15 ави­о­ре­монтни завода. Има права върху марки на граж­дан­ски и военни само­лети Су, МиГ, Ил, Ту, Як, Бе. Влиза в спи­съка на стра­теги­че­с­ките предпри­я­тия на Рус­ката федерация.