Печат

Обяд по разписание

С какво гощават в руската армия и как е храната на вкус

Изве­сти­ето, че оти­ваме да дегу­сти­раме армейски обяд беше при­ето от нашето мъжко обкръже­ние раз­лично: едни поже­лаха успех, други помо­лиха да раз­каз­ваме честно — както е наи­стина, трети поис­каха да напра­вим снимки на блю­дата като дока­за­тел­ство. Рав­но­душни нямаше.

Обед 9 в 1

При­стиг­на­хме заедно с фотографа на ТАСС Гав­риил Григо­ров. По пътя той се шегу­ваше, че преди няколко дни сме снимали ресто­рант в мос­ков­ското Сити. Гот­ва­чът ефектно слагаше в супата сла­до­лед от ади­гейски каш­ка­вал, а след това пръскаше от сифона лека емул­сия от коко­сово мляко и отвара от кам­чат­ски рак. А ето че днес стоим пред вра­тата на 27-​а Сева­стопол­ска Чер­ве­ноз­наменна отделна гвар­дей­ска мото­стрел­кова бригада в село Мосрентген в покрай­ни­ните на Москва.

Посреща ни начал­ни­кът на про­до­вол­стве­ната служба на брига­дата майор Вла­ди­мир Несте­ренко и ни води в сто­ло­вата. В тази чест едно­временно преми­на­ват служ­бата си хиляди хора, орга­ни­зи­рат се полеви сбо­рове на кадети от Суво­ров­ското учи­лище. Затова хра­нят всички в раз­лично време. Преди всяко ядене в армейс­ките сто­лови има про­верка. Спо­ред заместник-​началника на про­до­вол­стве­ното управ­ле­ние на Депар­тамента за ресурсно осигу­ря­ване на Мини­стер­ството на отбра­ната Алек­сандър Кам­лашев дежур­ният по част заедно с фел­д­шера взимат проби от всяко блюдо, оце­ня­ват кон­си­стенци­ята, мириса, вкуса и съо­т­вет­стви­ето с докумен­тите. Едва след тях­ното пис­мено заклю­че­ние воен­но­служещите се допус­кат до масата.Раздават хра­ната лелки в бели пре­стилки, а не вой­ници. Воен­ното ведом­ство реши, че воен­но­служещите вече не участват в при­гот­вя­нето на хра­ната — тази работа лежи изцяло върху цивил­ния персонал.

Можете да избе­рете един от трите вида гар­ни­тури, от трите вида месни блюда и салати по избор”, казва Владимир.

Днес има избор на две супи — раз­сол­ник и борш със сме­тана. Като второ е печено пиле, свин­ско варено със сос или говеждо варено. Като гар­ни­тура — варена гречка, мака­рони и варени кар­тофи. Две салати — настъргани мор­кови и варени пло­дове. За десерт — два вида компоти — от сушени пло­дове и от лимон. Воен­но­служещият може да избира вся­ка­ква ком­би­нация: напри­мер — борш, пиле с кар­тофи, пло­дова салата и компот от лимони. Полу­чава се общо два вида супи, салати и компот и девет раз­лични ком­би­нации от основни ястия плюс салати. Раз­реша­ват ни да вземем и са опи­таме всичко, което има. Нато­вар­ваме три пълни под­носа и едва ги замък­ваме до масата.

Вземаме проби

Пър­вото, което забе­ляз­ваме, е, че в хра­ната няма ника­кви подправки, но това е попра­вимо — по масите има сол­ници, може да се добави лют пипер, гор­чица и оцет.

Боршът е ярко чер­вен, с много зелен­чуци. Сме­та­ната се слага не във всяка чиния, а се добавя в баката с горещата супа — това уско­рява раз­да­ва­нето на хра­ната и не съз­дава опашки.

Раз­сол­ни­кът е при­го­т­вен по кла­си­че­с­ката рецепта със солени крас­та­вички и булгур, но е по-​гъст от домашния.

За основно ястие — вкусно и меко свин­ско варено, говеждо, раз­къ­сващо се на влакна и топящо се в устата като кон­сер­ви­рана шунка.

Печено пиле. Свик­нали сме да гот­вим пиле по гру­зин­ски рецепти с чесън и много подправки, със сосове и затова то ми се стори малко сухо­вато. Затова пък е диетично.

В сала­тата, напом­няща сто­лична, има варени кар­тофи, мор­кови, кон­сер­ви­ран грах, мари­нови крас­та­вички и негово вели­че­ство кромид лук. Ако се подправи с гор­чица и олио, се полу­чава нещо средно между салата от чер­вено цвекло и руска салата.

Като десерт ни дадоха компот. Това, че е от сушени пло­дове имаше за нас кла­си­че­ски познат вкус от дет­ските гра­дини. Повече ни хареса компота от лимони.

Докато опит­вахме къс­че­тата месо, проб­вахме гар­ни­ту­рите и супите, фотографът ни ритмично завършваше обяда. Ние успяхме да проб­ваме едва поло­ви­ната от блю­дата, докато той допи­ваше компота.

Е, как е — попи­тахме го. — Хареса ли ти?”

Напълно — каза колегата. — Ти си в арми­ята, не си в ресто­рант, където ти пред­лагат три вида риба с аро­мат на димяща главня. Ако мен така ме бяха хра­нили в арми­ята, бих бил дово­лен, но вие тър­сите да се заядете с нещо, защото друго армейско не сте пробвали.”

Всичко е по норми

След обяда Вла­ди­мир Несте­ренко ни води в пекар­ната — тук слад­ка­рите пра­вят кифли за вечеря. Проб­ваме ги още горещи — бих доба­вила захар, но това е въпрос на вкус.

Ако сме гот­вачки във военна част и имаме опре­де­лени про­дукти, дали можем да при­гот­вим по свой избор блюдо, което да е необи­чайно?”, питаме Владимир.

Той каза, че глав­ният принцип е: ако отня­къде си взел повече про­дукти от нормата, то някъде те няма да достиг­нат. Не можеш да сва­риш повече яйца и да ги нарежеш в сала­тата, тъй като тогава те няма да стиг­нат за закуска. Нормите са опре­де­лени за всичко: коли­че­ство, тегло на про­дук­тите, кало­рич­ност. Нормата за общо­войско­вите при три­ра­зово хра­нене се разпре­деля по енергийна цен­ност: за закуска — 3035%, за обяд — 4045%, за вечеря — 2030%. Кало­рий­но­стта на армейския порцион зависи и от рода вой­ска, но тя нав­ся­къде е висока.

Така спо­ред нормите на общо­войско­вия порцион за вой­ника, преми­на­ващ срочна служба, за дено­нощие е положено 250 г месо, 120 г риба, 120 г зър­нени и бобови храни, 45 г краве масло, 150 г мляко, 10 г каш­ка­вал, 1 яйце, 900 г кар­тофи и други зелен­чуци — зеле, мор­кови, лук, цвекло, крас­та­вици и домати.

Вой­ни­кът яде на ден по 250 г месо — казва майор Несте­ренко. — В инструкци­ята е казано — да се пла­ни­рат сто грама или за вечеря, или за закуска, оста­на­лите 150 г да се пла­ни­рат за обяд като месен порцион.

Раз­ли­ката в порци­она на воен­но­служещите от раз­лич­ните видове войски е свър­зана с факта, че нато­вар­ва­нето върху орга­низма при летците и в пехо­тата напри­мер не е една­кво. „Нормите за хра­нене са съста­вени върху осно­вата на сложни раз­чети. При летците нато­вар­ва­нето е по-​интензивно, затова и нормата за мляко при тях е по-​висока. При това те не трябва да упо­тре­бя­ват опре­де­лени про­дукти заради висо­чин­ната им работа: зеле, грах — казва Алек­сандър Кам­лашев. — Чер­вено вино дават на под­вод­ни­ча­рите при походи, защото в усло­вия на затво­рено про­стран­ство и малка подвиж­ност то помага на хра­нос­ми­ла­нето и иму­ни­тета. Чер­вен хайвер дават само на атом­ните под­вод­ници, тъй като се смята, че той поз­во­лява да се раз­но­об­рази хра­не­нето и да се при­по­в­дига настроението.”