Печат

Русия е единственият победител в Сирия

Когато политиката на Вашингтон е хаотична, а Ердоган се плъзга в путинска орбита, Москва печели победи

Сегаш­ната криза в Сирия се харак­те­ри­зира с много загу­били и само един голям пече­ливш — Русия. Докато пре­зи­дентът на САЩ Доналд Тръмп попадна под гра­душка от кри­тични забе­лежки в стра­ната си и зад гра­ница заради спеш­ното извеж­дане на войските от Сирия, Турция въведе войски там. В резул­тат на това заги­наха най-​малко 250 кюрди, а в бежанци се превър­наха около 300 хиляди души. В същото време Русия уве­личи своето вли­я­ние върху Анкара и Дамаск, като се пред­стави в ролята на „сила, опре­де­ляща краля“.

На 22 октом­ври пре­зи­ден­тите Реджеп Ердоган и Вла­ди­мир Путин постиг­наха спо­ра­зуме­ние да изт­лас­кат от Северна Сирия състо­ящите се основно от кюрди Сирийски демо­кра­тични сили. Рус­ките и тур­ските войски заедно ще пат­ру­ли­рат при­лежащата към гра­ницата полоса сирий­ска земя. В съо­т­вет­ствие с постиг­на­тото по-​рано спо­ра­зуме­ние кюр­дите ще се при­съе­ди­нят към Пети корпус на сирий­ската армия. Този корпус вклю­чва чуж­де­странни доб­ро­волци и се кон­тро­лира от Русия.

Скоро след това спо­ра­зуме­ние между Русия и Турция обаче адми­ни­страци­ята на Тръмп започна рязко да върти педали в обратна посока, като обяви, че ще изпрати около 500 аме­ри­кан­ски воен­но­служещи, за да защи­тават неф­те­ните нахо­дища в Сирия от евен­ту­ални атаки на „Ислям­ска държава“. Всъщ­ност Тръмп се опитва да получи кон­трол над нефта, за да го използва като сред­ство за вли­я­ние върху сирийското пра­ви­тел­ство. Дамаск и Москва вед­нага осъдиха този ход като нару­ше­ние на меж­ду­на­род­ното право, тъй като неф­те­ните нахо­дища са разпо­ложени на сирий­ска територия.

Това, което прави Вашинг­тон сега, е завземане и уста­но­вя­ване на кон­трол над неф­те­ните нахо­дища в Източна Сирия, при това въоръжен кон­трол“, заяви пред­ста­ви­те­лят на рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната генерал-​майор Игор Конашенков.

От друга страна, тур­ското пра­ви­тел­ство е доволно от пре­дис­лоци­ра­нето на аме­ри­кан­ски сили, тъй като, ако то се осъще­стви, ще облекчи изт­лас­ква­нето на Сирийските демо­кра­тични сили от Северна Сирия, а това е и декла­ри­ра­ната цел на нахлу­ва­нето на Ердоган. А ако този съюз откаже да сътруд­ничи? „Тогава гарант ще бъде Русия — смята Мустафа Киба­роглу, про­фе­сор по меж­ду­на­родни отноше­ния в Истан­бул­ския уни­вер­си­тет MEF. — Ролята на Русия е ключова.“

Отноше­ни­ята между Турция и САЩ се влошиха след като много турци повяр­ваха в уча­сти­ето на САЩ в опита за държа­вен пре­врат срещу Ердоган. Сега доба­вете към това урав­не­ние и факта, че САЩ загу­биха всички свои неот­дав­нашни войни в реги­она — в Афга­ни­стан, в Ирак, в Сирия и в Либия. Ердоган направи своя раз­чет, че докато вли­я­ни­ето на САЩ нама­лява, Русия пред­лага все по-​внушителен противовес.