Печат

Настреляха ли се!?

Иран отговори на САЩ за убийството на генерал Сулеймани

Дмит­рий Кирсанов

В ножщта срещу сряда Иран нанесе раке­тен удар по две използвани от САЩ военни бази в Ирак, като по този начин отго­вори на аме­ри­кан­с­ката опе­рация за отстра­ня­ване на един от сво­ите каче­ствени вое­на­чал­ници Касем Сулеймани. Маща­бите и после­диците от този акт на използване на военна сила от страна на Техе­ран, изказва­ни­ята на ръко­вод­ството на Иран и реакци­ята на адми­ни­страци­ята на САЩ обаче сви­де­тел­стват по-​скоро не за еска­ли­ране на кри­зата, а за поява на проб­ля­съци на надежда. Съдейки по всичко, за стра­ните в конфликта се появи възмож­ност постепенно да се отдръп­нат от гра­ницата на пъл­но­мащаб­ната война, на която се ока­заха след пред­наме­ре­ното убийство от Въоръже­ните сили на САЩ на гене­рал Сулеймани в края на мина­лата сед­мица на летището в Баг­дад в резул­тат на обстрел на него­вата авто­ко­лона от безпи­ло­тен лета­те­лен апарат.

Загуби няма

Спо­ред смет­ките на Цен­трал­ното команд­ване на Въоръже­ните сили на САЩ, в чиято зона на опе­ра­тивна отго­вор­ност влиза пре­димно Близ­кият изток, Иран е изстре­лял по базата Айн ел Асад и летище Ербил 15 ракети. Пен­тагонът обаче не съобщава за няка­кви загуби сред лич­ния състав. Спо­ред пър­во­на­чал­ните данни няма постра­дали и сред иракчаните.

Така Иран успя да запази лице и да отго­вори на акта на агре­сия от страна на САЩ, но едно­временно с това по съще­ство — да избегне по-​нататъшното изо­стряне на ситуацията.

Мини­стърът на външ­ните работи на Иран Джа­вад Зариф написа в своя Туитър, че Техе­ран е при­клю­чил с изпъл­не­ни­ето на ответ­ните мерки, които се смя­тат за про­порци­о­нални на убийството на Сулеймани. На удар е била под­ложена „базата, от която е било извършено страх­ли­вото въоръжено напа­де­ние” срещу Сулеймани, пояс­нява шефът на външ­нопо­ли­ти­че­ското ведом­ство на Иран. При това той под­чер­тава, че стра­ната не се стреми към еска­лация или война”, но ще се защи­тава „от вся­ка­ква агресия”.

Всичко е наред!”

Реакци­ята на САЩ не се забави. Тя също дойде от Туитър, при което пър­вата реплика на пре­зи­дента репуб­ли­ка­нец Доналд Тръмп пре­диз­вика недо­вол­ство сред редица аме­ри­кан­ски медии, под­крепящи Демо­кра­тич­ната пар­тия на САЩ. „Всичко е наред!” — с тази фраза аме­ри­кан­ският лидер откликна на съби­ти­ята в Ирак 13 минути след реакци­ята на Зариф и след като завърши екс­тре­ното съвеща­ние в Белия дом с уча­сти­ето на държав­ния сек­ре­тар Майкъл Помпео, шефа на Пен­тагона Марк Еспер и пред­се­да­теля на Коми­тета на началник-​щабовете на Въоръже­ните сили гене­рал Марк Мили.

Спо­ред Тръмп оцен­ката за щетите от иран­ския обстрел се изготвя, но „засега всичко е нормално”. Ръко­во­ди­те­лят на аме­ри­кан­с­ката адми­ни­страция обеща, че ще излезе с изяв­ле­ние относно раз­ви­ти­ето на събитията.

Опти­мизмът на експер­тите

Аме­ри­кан­с­ката експертна общ­ност с нескри­вано облек­че­ние реагира на после­диците от слу­чи­лото се в Ирак и посто­вете на Тръмп и Зариф. „Мини­стърът на външ­ните работи на Иран търси изход. Тръмп е щаст­лив от възмож­но­стта да направи отстъпка. Кри­зата между САЩ и Иран още не е пре­одо­ляна, но ще е скоро”, каз­ват медий­ните загла­вия. За дипло­маци­ята между САЩ и Иран сега има истин­ски шанс, убе­ден е пък авто­ри­тет­ният аме­ри­кан­ски външ­нопо­ли­ти­че­ски ана­ли­тик, осно­ва­тел и пре­зи­дент на меж­ду­на­род­ната изследователско-​консултантска фирма „Еура­зия груп” Иън Бремер.

Впро­чем, него­вият внима­те­лен опти­мизъм се сблъсква с факта, че държав­ният сек­ре­тар на САЩ е убе­ден при­върже­ник на твър­дата линия по отноше­ние на Иран. Спо­ред аме­ри­кан­ски медии Помпео е бил сред онези клю­чови фигури в адми­ни­страци­ята на САЩ, които са насто­явали за убийството на Сулеймани. Между другото, както при­з­наха преди дни чинов­ници в пра­ви­тел­ството на САЩ, реше­ни­ето на Тръмп да даде зелена свет­лина на акци­ята срещу Сулеймани всъщ­ност е било голяма изне­нада за ръко­вод­ството на Пентагона.

От своя страна пре­зи­дентът на вли­я­тел­ния аме­ри­кан­ски Съвет по меж­ду­на­род­ните отноше­ния Ричард Хаас изрази мне­ние, че пла­ни­ра­ното изяв­ле­ние ще даде възмож­ност на Тръмп „да откликне като ехо” от страна на САЩ на уве­ре­ни­ята на Зериф, че Иран не търси еска­лация на напреже­ни­ето, а още повече война. Тръмп би тряб­вало да каже, че САЩ не искат смяна на режима в Техе­ран и са готови да смек­чат санкци­ите, ако Иран про­яви истин­ска сдър­жа­ност в дей­но­стта си в ядре­ната и ракет­ната област, както и в реги­она, смята Хаас, който в мина­лото беше ръко­во­ди­тел на отдела за поли­ти­че­ско пла­ни­ране в Държав­ния депар­тамент на САЩ.

Няколко часа преди иран­с­ката опе­рация мини­стърът на отбра­ната на САЩ Еспер твър­деше, че Вашинг­тон иска дее­ска­лация, но топ­ката, така да се каже, е в полето на Техе­ран. Сега тази „топка” явно се преме­ства към САЩ. По какъв път ще реши Аме­рика да се движи по-​нататък, ще има ли ръко­вод­ството на САЩ поли­ти­че­ско мъже­ство и издръж­ли­вост, за да снеме запла­хата от съз­да­ване на нов въоръжен конфликт ще стане ясно след изяв­ле­ни­ето на Тръмп.