Печат

Патриарх Кирил освети храма на Въоръжените сили в Деня на Вси Светии

По време на богослужението беше отправена патриаршеска молитва за воините, загинали през Великата отечествена война

В неделя Мос­ков­ският и на цяла Русия пат­ри­арх Кирил освети храма „Въз­кре­се­ние Хри­стово” в парка „Пат­риот”, който е със ста­тут на гла­вен храм на Въоръже­ните сили на Рус­ката феде­рация. През този ден Рус­ката пра­во­славна църква отбе­ляза Деня на Вси Светии.

Както са ми раз­каз­вали хора, вою­вали на пред­ните рубежи, както са ми раз­каз­вали раз­уз­на­вачи, пре­си­чащи фрон­то­вата линия, без да знаят дали ще се завър­нат ли, или не: в окопите и под сна­ря­дите няма ате­и­сти. Колко е важно да пом­ним тези думи не само във военно, но и в мирно време! Но храмът не може да бъде само памет­ник — той е сви­де­тел­ство за вярата на тези, които са го изгра­дили, и в него е въплъ­тена надеж­дата, че бъдещите поко­ле­ния ще под­хва­нат духов­ната щафета от пре­диш­ните поко­ле­ния, ще съхра­нят оте­че­ството от външни и вътрешни врагове, ще запа­зят пра­во­слав­ната вяра като духовна основа на живота на народа”, каза пат­ри­ар­хът по време на сво­ята първа про­по­вед в ново­осве­те­ния храм.

В гор­ния храм бяха осве­тени пет пре­стола. Цен­трал­ният е в чест на глав­ния хри­сти­ян­ски праз­ник — Въз­кре­се­ние Хри­стово. Оста­на­лите четири пре­стола са в чест на небес­ните покро­ви­тели на видо­вете войски и родо­вете въоръжени сили: на покро­ви­теля на Сухопът­ните войски све­тия благо­ве­рен княз Алек­сандър Нев­ски, на покро­ви­теля на Въздушно-​космическите войски и Въздушно-​десантните войски про­рок Илия, на покро­ви­теля на Воен­номор­ския флот апо­стол Андрей Пър­во­званни и на покро­ви­теля на Ракет­ните войски със стра­теги­че­ско пред­на­зна­че­ние вели­комъ­че­ница Вар­вара. Дол­ният храм на събора беше осве­тен в чест на рав­ноап­о­стол­ния княз Вла­ди­мир — кръ­сти­тел на Русия.

Мини­стърът на отбра­ната Сергей Шойгу нарече освеща­ва­нето на храма в чест на годиш­ни­ната от побе­дата във Вели­ката оте­че­ствена война знаме­на­телно съби­тие за стра­ната и ней­ните Въоръжени сили. „Аз съм абсо­лютно уве­рен, че всички, които ще идват тук, ще си спом­нят за под­ви­зите в мина­лото и ще се подгот­вят за бъдещето”, каза той след церемонията.

Пат­ри­ар­хът изрази осо­бе­ната си благо­дар­ност за изграж­да­нето на събора на мини­стъра на отбра­ната, на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин, на Въоръже­ните сили, на стро­и­те­лите и на худож­ниците, оформили храма. Той под­несе на Сергей Шойгу за служене в ново­осве­те­ния храм икона на Кап­лу­нов­ската Бого­ро­дица, пред която спо­ред пре­да­ни­ето се е молил преди Пол­тав­ската битка Петър Велики. Пат­ри­ар­хът пре­даде на храма и лич­ната си икона на Света Тро­ица, пред която се молел.

Беше пъл­ноценно, истин­ско, бих казал тра­дици­онно, мощно, изви­ся­ващо духа пат­ри­арше­ско бого­служе­ние с пеене на пре­кра­сен хор, с всички кано­нични осо­бе­но­сти. Това впе­чатли нашите гости — вете­рани от вой­ната и воини от всички степени, от всички рангове — от мини­стъра на отбра­ната до обик­но­ве­ния редови воен­но­служещ. Така беше и изгра­ден този храм — не за избрани, а за всички, и не само за военни, а за целия наш народ”, каза пред ТАСС пред­се­да­те­лят на Експерт­ния съвет за цър­ковно изку­ство, архи­тек­тура и рестав­рация при Рус­ката пра­во­славна църква про­то­и­е­рей Лео­нид Кали­нин, който огла­вява художе­стве­ния съвет за стро­и­тел­ството на храма.

По време на бого­служе­ни­ето про­звуча и пат­ри­аршеска молитва за заги­на­лите по фрон­то­вете и в плен воини, и за всички заги­нали по време на войната.

Пред­се­да­те­лят на Сино­дал­ния отдел за вза­и­мо­действие с Въоръже­ните сили и пра­во­охра­ни­тел­ните органи на Мос­ков­ския пат­ри­ар­хат епи­скоп Клин­ски Стефан (При­ва­лов) каза пред жур­на­ли­сти, че гор­ният храм събира около 3500 души. Висо­чи­ната на него­вата кам­ба­на­рия е 75 метра, диаметърът на бара­бана, върху който е уста­но­вен цен­трал­ният купол — 19,45 метра. Сво­до­вете на храма са с вит­ражи с изоб­раже­ние на ордени за воин­ски под­визи в раз­лични пери­оди от рус­ката исто­рия, а образът на Спас Неру­ко­творни в цен­трал­ния купол на храма е най-​голямото моза­ечно изоб­раже­ние на Христос.