Печат

Експерт: Руската военна техника не е нападателна, а отбранителна

Рус­ките вла­сти имат всички осно­ва­ния да се опа­ся­ват от нахлу­ване на държави, участ­нички в НАТО, тъй като в продълже­ние на сто­ле­тия държа­вата им невед­нъж е под­лагана на въоръжени напа­де­ния от страна на Герма­ния, Швеция, Полша, Франция и дори САЩ. Това мне­ние изрази в ста­тия за изда­ни­ето National Interest аме­ри­кан­ският пуб­лицист Питър Сучиу.

Във връзка с този факт експертът смята, че воен­ната руска тех­ника трябва да се разглежда като отбра­ни­те­лен потенциал, а не като напа­да­те­лен. Пуб­лици­стът напомня, че през 1918 г. аме­ри­кан­ски военни се оказ­ват на тери­то­ри­ята на Русия и се сража­ват срещу болше­ви­ките, въпреки че пър­во­на­чално е тряб­вало да попре­чат на настъп­ле­ни­ето на нем­ските войски по време на Пър­вата све­товна война.

Питър Сучиу под­чер­тава, че сега жите­лите на Аме­рика могат да смет­нат за неосно­ва­телни такива опа­се­ния и „изми­сле­ната” заплаха от НАТО за Русия, но вла­стите в тази страна отдавна фик­си­рат заси­лено рав­нище на военна актив­ност на али­анса около сво­ите граници.

Спо­ред експерта след разпа­да­нето на Съвет­ския съюз Русия е ста­нала по-​уязвима, за раз­лика от Полша, Румъ­ния или Чехия, които решиха да се при­съе­ди­нят към НАТО. Не е уди­ви­телно, че воен­ните от Русия редовно про­веж­дат уче­ния и съз­да­ват нови въоръжения.

Не е уди­ви­телно, че рус­ката мечка си точи нок­тите. Тази тех­ника трябва да се разглежда не като напа­да­те­лен потенциал, а като сред­ство за отбрана, за сдър­жане и като гаранция, че Русия няма да се сблъска с поред­ното напа­де­ние от страна на запад­ните държави”, казва в заклю­че­ние Питър Сучиу.