Печат

Русия ще реализира плановете си за укрепване на войските независимо от обстоятелствата

Президентът Путин поздрави випускниците на военните училища и академии

Държав­ният глава на Русия Вла­ди­мир Путин поздрави випуск­ниците на висшите военни учи­лища и ака­демии с Деня на побе­дата и успеш­ното завършване на обу­че­ни­ето. Поздра­ви­тел­ната телеграма беше пуб­ли­ку­вана мина­лата неделя на сайта на Кремъл.

И занапред ще раз­ви­ваме, ще усъвършен­стваме Въоръже­ните сили. При вся­ка­кви обсто­я­тел­ства ще реа­ли­зи­раме набе­ля­за­ните пла­нове за укреп­ване на всички видове и родове войски, за снаб­дя­ва­нето им със съвременно оръжие и тех­ника, в това число и стра­теги­че­ско, което досега е без ана­лози в света на висо­ко­точ­ните и хипер­зву­ко­вите системи, на безпи­лот­ните и авто­ма­ти­зи­ра­ните ударни комплекси”, се казва в поздравлението.

Пре­зи­дентът отбе­лязва необ­хо­димо­стта от повиша­ване на интен­зив­но­стта на бой­ната подго­товка, в това число раз­ра­бот­ва­нето на нови форми на вза­и­мо­действие на войските при вне­запните про­верки с използване на най-​съвременните тех­но­логии, които ще опре­де­лят бъдещия облик на арми­ята и флота на Русия.

Огромна чест и отго­вор­ност е да започ­неш сво­ята бъдеща служба в свеще­ния за нас ден — 9 май, когато нашата родина и целият свят отбе­лязва 75-​годишнината от вели­ката победа, отдава почит и уваже­ние на без­смърт­ния подвиг на съвет­ския народ, на мъже­ството и доб­ле­стта на вой­ниците и коман­ди­рите от Чер­ве­ната армия, които защи­тиха оте­че­ството, съкру­шиха нацизма, спа­сиха чове­че­ството от роб­ство и изтреб­ле­ние”, под­чер­тава Путин и добавя, че рус­ката армия трябва да бъде винаги спо­собна да отго­вори на вся­ка­кви заплахи.

Държав­ният глава изра­зява уве­ре­ност, че випуск­ниците ще изпъл­ня­ват про­фе­си­о­нално и достойно ще спо­соб­стват изпъл­не­ни­ето на поста­ве­ните задачи, при­лагайки полу­че­ните по време на обу­че­ни­ето зна­ния и навици. Путин обещава да се направи всичко, за да бъдат съз­да­дени за воен­но­служещите достойни усло­вия за служба и живот. Пре­зи­дентът благо­дари и на настав­ниците, обу­чили бъдещите офицери да бъдат верни на зако­ните на воин­ската чест и другарството.

Още вед­нъж ви поздра­вя­вам със завършва­нето на обу­че­ни­ето. Желая ви успехи в почет­ното и благо­родно дело за воин­ска служба на оте­че­ството. Здраве и щастие на вашите близки. Поздра­вя­вам ви с Деня на побе­дата”, завършва поздра­ви­тел­ната телеграма на Вла­ди­мир Путин.