Печат

Военните специалисти се завръщат в РФ

Над 40 военни спе­ци­а­ли­сти, които помагаха в Ита­лия за бор­бата с разпро­стра­не­ни­ето на инфекци­ята от коро­на­ви­рус, се завър­наха в Русия през послед­ните няколко дни, съобщи рус­кото Мини­стер­ство на отбраната.

Воен­ните кац­наха със само­лети Ил-​76 на Въздушно-​космическите сили на Русия. От прес­служ­бата на воен­ното ведом­ство отбе­ляз­ват, че пре­хвър­ля­нето на силите преми­нава в пла­нов режим. Заедно с воен­но­служещите в стра­ната се завър­наха и 12 еди­ници спе­ци­ална тех­ника. Общо на под­мос­ков­ското летище „Чка­лов­ский” при­стиг­наха вече шест само­лета. Завръща­нето на воен­но­служещите от сбор­ния отряд на Мини­стер­ството на отбра­ната, който помагаше в бор­бата с коро­на­ви­руса в Ита­лия, продължава от 8 май.

От 23 до 25 март в Ита­лия при­стиг­наха 15 руски само­лети Ил-​76, които доста­виха в стра­ната военни виру­со­лози, епи­демио­лози и техника.

На 7 май ита­ли­ан­ският мини­стър на отбра­ната Лоренцо Гуе­рини в теле­фо­нен разго­вор благо­дари на своя руски колега Сергей Шойгу за навремен­ната помощ в бор­бата с епидемията.

Посла­ни­кът на Ита­лия в Москва също така благо­дари за помощта в бор­бата с инфекци­ята. „Народът на Ита­лия винаги ще бъде при­зна­те­лен на Русия за помощта, ока­зана на стра­ната в бор­бата с пан­деми­ята на коро­на­ви­руса”, заявява ита­ли­ан­ският посла­ник в Москва Пас­куале Тера­чано на сайта на ита­ли­ан­ското дипло­ма­ти­че­ско пред­ста­ви­тел­ство. Посла­ни­кът оце­нява високо рабо­тата на рус­ките спе­ци­а­ли­сти, които спо­ред него са пока­зали най-​висок про­фе­си­о­на­лизъм, само­от­верже­ност, под­лагайки се на риск за благото на въз­растни хора, осо­бено уяз­вими от инфекцията.