Печат

САЩ поставят условия за СТАРТ-III

САЩ едва ли ще продължат Дого­вора за мер­ките за по-​нататъшно съкраща­ване и огра­ни­ча­ване на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни въоръже­ния (СТАРТ-​ІІІ), ако в прего­во­рите не бъде вклю­чен и Китай, заяви спе­ци­ал­ният посла­ник на пре­зи­дента на САЩ по кон­трола на въоръже­ни­ята Маршал Билинг­сли в интервю за „Вашинг­тон пост”.

В него той казва, че преди да се мисли за това в какъв вид да бъде продължен подпи­са­ният преди десет години дого­вор, Русия „да постави на масата на прего­во­рите Китай”.

При това САЩ не са заин­те­ре­су­вани от „кон­трола като такъв”, а дого­ворът имал „множе­ство оче­видни недо­статъци”, под­чер­тава дипло­матът. Спо­ред него пре­зи­дентът Тръмп не си поставя за цел запазване на одоб­ре­ния от него­вия пред­ше­стве­ник документ. В Белия дом смя­тали, че адми­ни­страци­ята на Барак Обама се е дого­во­рила за много слаб режим на про­верки за спазване на спо­ра­зуме­ни­ята и сега от това се полз­вала Москва.

На въпрос дали Доналд Тръмп е взел реше­ние за продължа­ване действи­ето на дого­вора, Билинг­сли отго­варя: „Ние искаме да раз­бе­рем защо рус­наците така отча­яно се обя­вя­ват за продължа­ване на дого­вора и искаме да ни обяс­нят защо продължа­ва­нето на него­вия срок е в наш интерес.”

Спо­ред Билинг­сли новият дого­вор за кон­трол на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни въоръже­ния трябва да съдържа задължи­телни и под­лежащи на про­верка положе­ния. „Това е много важно, тъй като става дума за две страни, абсо­лютно неспо­собни да спаз­ват дого­вори. Русия наруши почти всички дого­вори, които подпи­са­хме с нея. Китай също така наруши редица склю­чени дого­вори”, заяви спе­ци­ал­ният посла­ник на аме­ри­кан­ския президент.

Билинг­сли засегна и темата за новите въоръже­ния, появили се в арсе­нала на Русия. Става дума за меж­ду­кон­ти­нен­тал­ната бали­стична ракета „Сармат”, ракет­ния комплекс със стра­теги­че­ско пред­на­зна­че­ние с хипер­зву­ков пла­ни­ращ кри­лат боен блок „Авангард”, хипер­зву­ко­вия авиаци­о­нен раке­тен комплекс „Кинжал”, както и безпи­лот­ните под­вод­ници „Посей­дон”. „Нямаме наме­ре­ние да отстъп­ваме, за да вклю­чим или изклю­чим от дого­вора тези системи. Рус­ките вла­сти про­сто трябва да се откажат от тях”, заяви посла­ни­кът на Тръмп.

Членът на Науч­ния съвет при Съвета за сигур­ност на Русия док­торът на поли­ти­че­с­ките науки Андрей Манойло заяви, че аме­ри­кан­с­ката страна не за първи път поставя изис­ква­ния за новите руски въоръже­ния, свър­зани с въпроса за продължа­ва­нето на СТАРТ-​ІІІ. Спо­ред експерта новото руско оръжие е пре­диз­ви­кало „голям инте­рес” в аме­ри­кан­с­ката раз­уз­на­ва­телна общ­ност. „На тях им се иска да използ­ват темата за продължа­ва­нето на действи­ето на дого­вора, за да полу­чат няка­ква информация за това оръжие. Пър­во­на­чално аме­ри­кан­с­ката страна пла­нира да вклю­чат тези оръжия в обно­ве­ния дого­вор. Това би поз­во­лило да полу­чат него­вото опи­са­ние и тактико-​технически харак­те­ри­стики”, отбе­лязва експертът.

В същото време пре­зи­дентът на САЩ Доналд Тръмп неот­давна заяви за стремежа на Русия и САЩ към спо­ра­зуме­ние за кон­трол на стра­теги­че­с­ките въоръже­ния. Комен­ти­райки теле­фон­ния си разго­вор с рус­кия си колега Вла­ди­мир Путин, той отбе­ляза, че възпри­ема този въпрос „много сериозно”.