Печат

В Русе отбелязаха 140 години от установяването на дипломатически отношения с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Форум България-​Русия

Област­ният упра­ви­тел Галин Григо­ров отправи поздрав­ле­ния към пред­се­да­теля на Общин­ския съвет на „Съюз на пен­си­о­не­рите регион Русе” Кра­си­мира Мари­нова по повод орга­ни­зи­ра­нето и про­веж­да­нето на търже­ствен концерт-​рецитал под наслов „С Русия в сърцето”.

Във връ­че­ния поздра­ви­те­лен адрес от негово име се казва:

Един­ството между българи и руси винаги е било при­мер не само за уста­но­вени отноше­ния между държав­ници, но и за духовна бли­зост между двата народа!…

Нека днес, когато отбе­ляз­ваме тази бележита годиш­нина, си при­пом­ним своето минало, да се пре­кло­ним пред онези, които съхра­ниха и пре­да­доха българ­ския дух и кул­тура, за да ни има днес и да продължим тях­ното дело!…”

В поздра­ви­тел­ния адрес се при­помня още, че руски архи­текти съз­да­ват множе­ство емблема­тични сгради в сле­до­сво­бож­ден­ска Бълга­рия, сред които са Народ­ното събра­ние, Воен­ният клуб, храм-​паметникът „Алек­сандър Нев­ски”. Внима­ние беше обър­нато и на ролята на граф Игна­тиев за съз­да­ва­нето на само­сто­я­телна българ­ска църква, както и върху дей­но­стта на рус­ките книжов­ници, допри­несли за напи­сва­нето на жития на българ­ските светци.

Иници­а­ти­вата, която е посве­тена на 140-​ата годиш­нина от уста­но­вя­ва­нето на дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния с Русия, се про­веде на 7 май в зала „Изку­ство” на Реги­о­нална биб­лио­тека „Любен Кара­ве­лов”. Праз­нич­ната програма вклю­ч­ваше реци­тали на познати българ­ски и руски сти­хо­тво­ре­ния, както и множе­ство песни и танци.

Сред при­състващите бяха гене­рал­ният кон­сул на Русия в Русе Андрей Громов, народ­ните пред­ста­ви­тели Крум Зар­ков, Пенчо Мил­ков и Георги Сто­и­лов, пред­ста­ви­тели на Област­ната адми­ни­страция в Русе и Община Русе, множе­ство жители и гости на града, както и пред­се­да­те­лят на Рус­кия клуб в града Мев­люха Станчева.

Поздра­ви­телни адреси бяха връ­чени и от името на кмета Пламен Сто­и­лов от името на пред­се­да­теля на пар­ламен­тар­ната коми­сия по реги­о­нална поли­тика, благо­устройство и местно управ­ле­ние Искрен Веселинов.

По време на съби­ти­ето беше поче­тена паметта на заги­на­лите в ави­о­ка­та­строфата на летище „Шереметиево”.