Печат

Новите варвари на модерна Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Френският президент сам отне титлата на Париж като културна столица

Опитът да бъде отро­вен бившият двоен агент на рус­кото и бри­тан­ското раз­уз­на­ване Сергей Скрипал хвърли запад­ните лидери в силна въз­буда. Те не само колек­тивно нару­шиха общопри­ети меж­ду­на­родни правни норми и загу­биха ниш­ката на здра­вия разум и логика, но забра­виха и най-​елементарните изис­ква­ния на доб­рото възпитание.

След като

Печат

Напразните усилия на лъжливите медии

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Западни наблюдатели за президентските избори в Русия

По време на пре­зи­дент­ската кампа­ния в Русия на Запад предпри­еха неистови уси­лия да предот­вра­тят или поне да дис­кре­ди­ти­рат избора на Вла­ди­мир Путин. Надя­ваха се да полу­чат мотив, за да обя­вят избо­рите за нелиги­тимни. Затова в меди­ите и в соци­ал­ните мрежи се поведе мощна аги­тация за бойкот