Печат

В какъв свят ще осъмнем

Автор Алек­сей Пуш­ков*. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Пандемията даде тласък на отслабващата хегемония на САЩ

Вече масово се при­ема мне­ни­ето, че след пан­деми­ята светът няма да е същият. Всъщ­ност, коро­на­ви­рус­ната инфекция само ускори проце­сите, започ­нали доста преди нея и водещи света към ново състояние.

Послед­ната гло­бална криза — финан­со­вият про­вал през 2008 г., бе спу­съкът на процеса, в хода на който Западът загуби уве­ре­ност, а поли­ти­че­с­ката и икономическата