Печат

Американска следа в "китайския вирус"

Автор Андрей Климов*. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Докато наблю­да­ваме уси­ле­ното темпо, с което китайците се при­ближа­ват към победа над зло­вещия коро­на­ви­рус, кар­ти­ната на пан­деми­ята в оста­на­лия свят изглежда все по-​страшна.

Тези дни от Пекин послед­ваха няколко инте­ресни и на пръв поглед не съв­сем син­хро­ни­зи­рани съобще­ния. Първо гово­ри­те­лят на китайското външно мини­стер­ство Чжао Лид­зян заяви, че коро­на­ви­ру­сът може да е бил доне­сен в Ухан от американските

Печат

Войната на COVID-19

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Слу­хо­вете, че новият коро­на­ви­рус COVID-​19 е с изку­ствен про­из­ход и е съз­да­ден от аме­ри­кан­ски био­лози, имат осно­ва­ние и не могат да не пре­диз­ви­кат тре­вога. Още през 2015 година аме­ри­кан­с­ките научни изда­ния съобща­ват, че в САЩ успешно е била съз­да­дена хибридна форма на коро­на­ви­рус у при­леп, която може да бъде пре­да­дена на хора.

Едно от най-​старите и