Печат

ЕС трябва да възстанови диалога с Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Предлагат "морски алианс" на страните от Средиземно, Черно и Каспийско море

В резул­тат от анти­рус­ките санкции и ответ­ните стъпки на Москва редица ита­ли­ан­ски реги­они, осо­бено крайбреж­ните, обед­няха. Фали­раха над 100 хиляди фирми. За после­диците от влоше­ните меж­ду­на­родни отноше­ния през послед­ните години в интервю пред в. „Изве­стия” раз­казва пред­се­да­те­лят на пар­ти­ята „Майка Ита­лия” Ирен Пивети. Тя е била пред­се­да­тел на ита­ли­ан­ския пар­ламент, а тази година оглави ита­ли­ан­с­ката делегация на неот­дав­наш­ния Ялтен­ски меж­ду­на­ро­ден ико­номи­че­ски форум. Пивети е сред най-​известните в Ита­лия жур­на­ли­сти и тази година е кан­ди­дат за евро­депу­тат на пред­сто­ящите избори.

- Може ли да оча­к­ваме промени в поли­ти­ката на ЕС към Русия след пред­сто­ящите на 26 май избори?

- Раз­бира се, изграж­да­нето на доб­ро­съсед­ски отноше­ния с Русия ще стане една от глав­ните задачи на ново­из­бра­ния Евро­пар­ламент. Това е едно от глав­ните направ­ле­ния, защото засяга почти всички страни, а за моята страна санкци­ите срещу Русия се превър­наха в сери­о­зен про­блем. Говоря открито за него, защото съм опти­мист и вяр­вам, че не трябва да си зат­ва­ряме очите пред труд­но­стите, а да действаме. Санкци­ите и рус­ките кон­тра­санкции — осо­бено в нача­лото, пре­диз­ви­каха истин­ска траге­дия за ита­ли­ан­с­ката ико­номика. Те бяха тол­кова болез­нени, че се питах: срещу кого са тези санкции — срещу Русия, или срещу Ита­лия. Ако бъда избрана в Евро­пар­ламента, ще насто­явам за отме­няне на санкци­ите, за тър­сене на други решения.

Спо­ред мен Крим трябва по-​силно и по-​често да про­явява иници­а­тива, да кани европе­йците и да говори директно с тях. Тази про­лет аз за първи път бях в Крим и въобще в Русия. Честно казано, не оча­к­вах да видя това, което всъщ­ност е реал­ната кар­тина на полу­ост­рова. Посрещна ме една пре­красна страна, забе­лежи­те­лен район — топъл и лас­кав, с добри темпове на ико­номи­че­ско раз­ви­тие, който търпе­ливо чака момента за сери­о­зен диа­лог с оста­на­лия свят. Подо­бен опит от посеще­ние в Крим би бил много поле­зен за всички мои колеги от пар­ламента на Италия.

- Във връзка с визи­тата ви в Крим беше ли ви оказван няка­къв натиск от страна на Киев или Рим?

- Засега — не. Веро­ятно ще се опи­тат, но по-​късно, с наб­лижа­ване датата на избо­рите. Освен това, аз зами­нах за Крим по соб­ствена воля и нямах нужда от ника­кви раз­реше­ния на пра­ви­тел­ството. В крайна сметка, жиз­не­ният и поли­ти­че­ският ми опит ми поз­во­лява сама да реша­вам къде и защо да пъту­вам. Исках с очите си да видя как живее мест­ното насе­ле­ние, какво мисли за Русия и за всичко, което се случи през послед­ните години.

- Надя­вате ли се визи­тата в Крим да ви донесе по-​голяма под­крепа на избо­рите за Европарламент?

- Твърде е възможно, но също така е сигурно, че ще загубя гла­со­вете на други симпа­ти­занти. Глав­ното е, че аз си давам сметка, че посеще­ни­ето ми в Крим бе съзна­телна поли­ти­ческа стъпка. Малко по-​късно ще стане ясно какво съм спе­че­лила и какво съм загу­била. Важ­ното не е в при­до­бив­ките и загу­бите, изра­зени в цифри. Тук става дума за дове­рие. Искам да съм уве­рена, когато разго­ва­рям с моите изби­ра­тели и когато им раз­каз­вам за видя­ното в Крим.

- В Украйна избраха нов пре­зи­дент и той скоро ще встъпи в длъж­ност. Спо­ред вас какво може да оча­к­ваме в руско-​украинските отноше­ния при Вла­ди­мир Зеленски?

- Бъдещето е в диа­лога. Това е най-​добрият вари­ант за Крим, Украйна и цяла Европа. Мисля, че при Зелен­ски поли­ти­че­ският пей­заж ще се промени. Ние като пред­ста­ви­тели на чужди странни сме длъжни да уважа­ваме всяко реше­ние на укра­ин­ския народ. Това е негов избор и после всеки ден укра­инците ще живеят и ще се сблъскват с после­диците от действи­ята на новото ръко­вод­ство и пре­зи­дент. Надя­вам се Зелен­ски да успее да възоб­нови диа­лога с всички страни — може би на базата на Мин­ските спо­ра­зуме­ния. На Ялтен­ския форум аз бях моде­ра­тор на една от тема­тич­ните дис­ку­сии, където се обсъж­даше ролята на меж­ду­на­род­ната търго­вия като инструмент, която може да помогне на поли­ти­ката. Наи­стина вяр­вам, че общите напълно праг­ма­тични инте­реси — такива като търго­ви­ята или големи съвместни инфра­струк­турни про­екти може да дадат тла­сък на поли­ти­че­ския дне­вен ред. Мисля, че рус­кият и укра­ин­ският народ ще успеят да възоб­но­вят диа­лога помежду си с помощта именно на търгов­ските отношения.

- Дали, след като бъде сформи­ран, новият европе­йски пар­ламент ще заеме по-​твърда позиция към имигрантите?

- Раз­бира се. Надя­вам се на такъв резул­тат, защото имиграци­ята е един от най-​тежките про­блеми за Европа през послед­ните години. Под­чер­та­вам, че става дума за нелегал­ната имиграция. Аз виждам за това две при­чини. Първо, защото имиграци­ята е пряка заплаха срещу нашата сигур­ност. Повише­ният гра­дус на съпер­ни­че­ство, нело­ял­ната кон­ку­ренция, напреже­ни­ето в обще­ството видимо нарастват с всеки изми­нал ден. Второ, нелегал­ната имиграция в ника­къв слу­чай не може да бъде отго­вор на изо­ста­ва­нето в раз­ви­ти­ето на някои страни. Отго­ворът трябва да бъде единна външна поли­тика и еди­нен щит на ЕС, които досега не могат да бъдат реа­ли­зи­рани. Това ще бъде и едно от глав­ните пре­диз­ви­ка­тел­ства пред новия състав на Европарламента.

При по-​дълбок ана­лиз става ясно, че коренът на сегаш­ния при­ток от имигранти в Европа е след­ствие от отсъстви­ето на рав­но­ве­сие в Сре­ди­зем­номо­ри­ето. Преди 2025 години Ита­лия игра­еше водеща роля като балан­си­раща сила в целия регион. Много е важно рав­но­ве­си­ето да бъде въз­ста­но­вено и да се поддържа рав­но­мерно раз­ви­тие на всички страни, разпо­ложени по сре­ди­зем­номор­ското крайбрежие. Трябва да бъде уста­но­вено пъл­ноцен­ното сътруд­ни­че­ство не само в общата борба срещу нелегал­ната имиграция, но и в ико­номи­че­с­ката, поли­ти­че­с­ката и кул­тур­ната сфера. Ако бъда избрана за евро­депу­тат, пла­ни­рам да бъде съз­да­ден свое­об­ра­зен „мор­ски али­анс” на стра­ните от Сре­ди­зем­номор­ския, Чер­номор­ския и Каспийския регион. („Изве­стия”, със съкращения)