Печат

Пропуснат шанс и прозрение

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Русия отново стана свръх­държава и на Запада ще му се наложи — рано или късно, иска или не иска, да направи стъпки в нейна посока, пише герман­ският жур­на­лист Микаел Щюрмер във в. „Ди Велт”. „Русия отново е Русия, свръх­държава на два кон­ти­нента, огромна евразий­ска импе­рия с широка сфера на инте­реси от Сре­ди­земно море и Близ­кия изток до Латин­ска Аме­рика, опора на пра­во­сла­ви­ето, Трети Рим”, се казва в ста­ти­ята. Изглежда, макар бавно и трудно, на Запад започ­ват да про­зря­ват оче­видни истини.

Авторът опи­сва лич­ното си впе­чат­ле­ние от търже­стве­ните цере­мо­нии в Кремъл: „Когато рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин при­ема гости на офици­ални при­еми в древ­ната крепост на Кремъл, в този търже­ствен момент въз­ни­ква чув­ството, че времето е спряло и цере­мо­ни­ята се извършва по про­то­кола от цар­ски времена. Мун­ди­рите искрят, позла­те­ните епо­лети бле­стят. Строй­ните кадети в униформи сякаш са дошли от театъра. Висо­ките до тавана дву­крили врати се разтва­рят и с отме­рена крачка царят крачи срещу каме­рите. Отбра­ната пуб­лика го посреща с продължи­телни апло­дис­менти и за миг забравя за всички кру­ше­ния, които Русия е прежи­вяла през послед­ните 100 години”.

След опи­са­ни­ето на кремъл­ските пре­ле­сти и полета на въоб­раже­ни­ето нем­ският жур­на­лист се при­земява в про­за­ич­ното съвремие. Щюрмер пише, че след разпада на Съвет­ския съюз Западът е имал шанс да изгради с Русия отноше­ния на дове­рие и реално да спо­соб­ства за демо­кра­тич­ните процеси, но този шанс е бил про­пус­нат. Вме­сто това НАТО започна да се разши­рява на изток. Авторът цитира бившия държа­вен сек­ре­тар Джордж Шулц: „Русия е като ранена мечка — силна, непред­ска­зу­ема и злопаметна” и сам задава въпрос: „Нима преди 20 години беше тол­кова трудно това да се предвиди?”.

Спо­ред него днес кол­кото се може по-​бързо трябва да се направи всичко възможно, за да бъдат въз­ро­дени най-​добрите елементи от системата, рабо­тила в годи­ните на сту­де­ната война. Авторът при­помня „пара­докса на вза­им­ното гаран­ти­рано унищоже­ние”, който показа, че свръх­държа­вите могат да оце­леят само заедно или да заги­нат. „Гло­ба­ли­за­ци­ята се превърна в про­блем, а раз­ви­ти­ето на циф­ро­вите тех­но­логии във всички сфери на живота, разши­ря­ва­нето на човеш­ката дей­ност до кос­ми­че­ското про­стран­ство, хибрид­ните и кибер­вой­ните вече не са абстрактни, а реални заплахи”, се казва в статията.

В подо­бен дух е и пуб­ли­ку­ва­ният тези дни в „Уол­стрийт джър­нъл” съвме­стен при­зив на бившия държа­вен сек­ре­тар Джордж Шулц, бившия шеф на Пен­тагона Уилям Пери и бившия сена­тор Самюъл Нън. Те се обръщат към съвремен­ния поли­ти­че­ски елит в стра­ната с насто­яване да бъде пре­разгле­дана поли­ти­ката на САЩ към Русия и да бъдат потър­сени пътища към възоб­но­вя­ване на дву­стран­ното сътруд­ни­че­ство. „САЩ, тех­ните съюз­ници и Русия изпад­наха в опа­сен поли­ти­че­ски пара­лич, който най-​вероятно по грешка или невнима­ние може да доведе до вое­нен конфликт и дори до упо­тре­бата на ядрено оръжие”, пре­дупре­жда­ват тримата доайени на аме­ри­кан­с­ката външна поли­тика. Това обръще­ние може да се при­еме като малък лъч на надеж­дата, че здра­вият разум във Вашинг­тон се про­бужда, комен­тира експертът от Центъра за изслед­ване про­блемите на сигур­но­стта Кон­стан­тин Бло­хин. Спо­ред него твърде голяма е веро­ят­но­стта обаче, то да не бъде чуто и поли­тиците няма да му обър­нат внима­ние. Възможно е дори тримата автори на при­зива да бъдат обви­нени в „сго­вор с Русия”.