Печат

Напразните заклинания на НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Завръщането на Крим в Русия се в превърна неизлечима психическа травма за Алианса

Преди сед­мица НАТО начело с гене­рал­ния си сек­ре­тар извърши в Украйна десант на високо рав­нище. В Киев бе орга­ни­зи­рано засе­да­ние на коми­си­ята „Украйна-​НАТО“, а в Одеса — 4-​дневни воен­номор­ски уче­ния. В чест на търже­стве­ното атлан­ти­че­ско съби­тие група здра­ве­няци, въоръжени с елек­три­ческа бормашина и кирки раз­биха баре­леф на маршал Георги Жуков, поста­вен на сграда в центъра на краймор­ския град. Така мла­дата смяна на нео­нацист­кия режим демон­стрира на висо­копо­ста­ве­ните чуж­де­странни гости, че не трябва повече да смя­тат укра­инците за нация осво­бо­ди­телка на Европа от фашизма, а Одеса — за град герой. Засви­де­тел­стваха пред тях неудържимото си жела­ние да се влеят в натов­ските редици.

Агит­ката, водена от ген­сека Стол­тен­берг, при­стигна със стар репер­тоар и не можа да отвърне на укра­ин­ското гостопри­ем­ство по подо­ба­ващ начин: все същите заучени рефрени, познати от 15 години. Пове­чето от тях зву­чаха непри­лично фалшиво: че вра­тите на НАТО са отво­рени за Украйна, че Европа при­вет­ства реформите и бор­бата срещу корупци­ята. Забрави обаче да каже, че никой не чака укра­инците в Али­анса и че Европа е възму­тена от неже­ла­ни­ето и неспо­соб­но­стта на киев­ската власт да се справи с пре­стъп­ната олигар­хична система.

Връх на про­явата на възпа­ле­ното съзна­ние на чинов­ника Стол­тен­берг, от когото впро­чем нищо не зависи, бяха пре­тенци­ите отпра­вени към Русия, запи­сани в декла­рация на коми­си­ята „Украйна-​НАТО“: да върне Крим под кон­трола на Киев. Много го при­тес­ня­вало модер­ното руско оръжие, разпо­ложено на полу­ост­рова. „Ние реши­телно осъж­даме и не при­зна­ваме неза­кон­ната анек­сия на Крим. Осъж­даме и продължа­ващото широ­ко­мащабно уси­л­ване на рус­ката военна мощ на Крим, което е част от големия модел на рус­ките агре­сивни действия в реги­она“, е напи­сано в декла­раци­ята. Авто­рите не си дават сметка, че суве­ренно право е на Русия да решава какви въоръже­ния и къде да дис­лоцира на соб­стве­ната си територия.

По всичко личи, че в НАТО губят вся­ка­ква връзка с реал­но­стта и здра­вия разум. В про­ти­вен слу­чай би тряб­вало да са наясно, че Москва не се шегува, когато казва, че при­над­леж­но­стта на Крим към Русия е свършен вед­нъж зави­наги факт. „Ако НАТО и Украйна живеят в няка­къв друг свят, в света на сво­ите илю­зии, това е техен про­блем. Реал­но­стта е друга и тя се осно­вава на волята на жите­лите на Крим, която бе изра­зена на рефе­рен­дум и зако­но­да­телно оформена“, заяви членът на Обще­стве­ната палата на Крим Денис Батурин.

По думите му обе­ди­ня­ва­нето на Крим с Русия се е превър­нало в пси­хо­логи­ческа травма за запад­ните поли­тици, от която те не могат да се изба­вят. „В НАТО смя­тат загу­бата на Крим за едно от най-​големите униже­ния, които са им били нана­сяни в исто­рия. Затова се прави всичко възможно за запазване на санкци­он­ния режим, нужен за поддър­жане идео­логи­че­ското един­ство на Запада и анти­рус­кия курс в поли­ти­ката, ико­номи­ката и воен­ната сфера. Това влиза в про­ти­во­ре­чие с всички разумни доводи и меж­ду­на­родни пра­вила“, добави Батурин.

Неот­давна Стол­тен­берг даде своето обяс­не­ние за при­съе­ди­ня­ва­нето на полу­ост­рова към Русия. То било резул­тат от нарас­на­лото съпер­ни­че­ство между вели­ките държави. Спо­ред поли­то­лога Алек­сандър Сафо­нов днес Русия е гла­вен аргумент за самото съще­ству­ване на НАТО. „Затова всяко изяв­ле­ние на атлан­ти­че­с­ките чинов­ници трябва да се възпри­ема като инструмент за уве­ли­ча­ване на финан­сите на Али­анса. Влоша­ва­нето на отноше­ни­ята между САЩ и Русия и между Европа и Русия работи именно в тази насока. Това е и при­чи­ната в НАТО редовно да пра­вят резки изяв­ле­ния, които трябва да послужат за уве­ли­ча­ване суб­си­ди­ите за тази военна струк­тура. Кол­кото по-​лоши са отноше­ни­ята, тол­кова по-​добре за НАТО“, отбе­ляза Сафонов.

Проце­сът на сво­бодно падане в ямата на абсурда в НАТО набира ско­рост и достига все по-​нелепи форми. Неот­давна на посеще­ние в Киев бе канад­ският депу­тат Джеймс Безан, който неза­ви­симо от факта, че му лип­сват как­вито и да е позна­ния във воен­ната сфера, реши да заплаши Русия, че Али­ансът ще пре­хвърли под­вод­ници в Черно море. След него, вдъх­но­вен от закли­на­ни­ята на пре­зи­дента Вла­ди­мир Зелен­ски за завръща­нето на Крим в Украйна, шефът на воен­ния коми­тет на НАТО някой си Стю­арт Пич се при­съе­дини към риту­ала на вра­чу­ване. Това обаче няма да им помогне да се измък­нат от омагьо­са­ния кръг на илю­зи­ите и да ги изле­кува от пси­хи­че­с­ката травма. „Защото Крим не е про­сто полу­ост­ров, а преди всичко — народ, който сам е избрал сво­ята при­над­леж­ност и бъдеще. Този народ винаги се е чув­ствал неде­лима част от рус­кия и ника­кви про­кля­тия и закли­на­ния няма да го вър­нат обратно“, комен­тира Сафонов.