Печат

Украйна пред мрачно и неясно бъдеще

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Когато лидерът на най-​силната страна изпитва дъл­бока и необяс­нима непри­язън към Украйна, а едно­временно с това се отнася с уваже­ние към Путин, това говори, че укра­ин­ския пре­зи­дент Зелен­ски и стра­ната му ги оча­ква мрачно и неясно бъдеще. Такова заклю­че­ние по Си Ен Ен направи комен­та­торът с укра­ин­ски про­из­ход Майкъл Боцюрков.

Той напомни, че в пре­диз­бор­ната си кампа­ния Вла­ди­мир Зелен­ски обеща да въз­ста­нови мира в раз­ру­ше­ната от вой­ната източна област на стра­ната, но тогава не можеше и да помисли, че Доналд Тръмп ще го заплаши да лиши Киев от 400 млн. долара военна и ико­номи­ческа помощ, ако бившият коме­диен актьор не му предо­стави мате­ри­али, компроме­ти­ращи действи­ята на бившия вицепре­зи­дент Джо­зеф Байдън и сина му в Украйна. Както е известно, именно Байдън се кани да се се изправи срещу Тръмп за поста в Белия дом на пре­зи­дент­ските избори догодина.

Около тази интрига се разгоря скан­дал, който бе използван от Демо­кра­ти­че­с­ката пар­тия на САЩ за започ­ване проце­дура по импий­чмънт срещу Доналд Тръмп. Попад­нал неоча­к­вано в този водо­вър­теж Зелен­ски и екипът му се опи­таха да балан­си­рат по тън­кото острие на почти невъзмож­ния в слу­чая неутра­ли­тет. От Белия дом обаче продължа­ваха да заплашват, че „спи­рат помощта за тази дъл­боко корумпи­рана страна, а в Киев избяг­ваха пуб­лич­ните комен­тари с надеж­дата да се измък­нат от тази ужасно нега­тивна исто­рия и да пре­диз­ви­кат симпа­тия и съжа­ле­ние към нещаст­ната Украйна“, обяс­нява авторът.

Майкъл Боцюр­ков цитира Альона Трегуб, гене­ра­лен сек­ре­тар на НАКО — непра­ви­тел­ствена анти­ко­рупци­онна орга­ни­за­ция, спе­ци­а­ли­зи­рана да наблю­дава отбра­ни­тел­ния сек­тор и съз­да­дена със съдействи­ето на „Тран­сперънси интър­нешънъл“. „При Тръмп всяка страна може да попадне в такава непри­ятна ситу­ация. Но именно Украйна се оказа в непод­хо­дящо време на непод­хо­дящо място“, казва тя.

В това положе­ние Зелен­ски трябва да решава слож­ния про­блем с обър­ка­ния мирен процес, да прего­варя с Москва, без да знае дали може да раз­чита на под­крепата на адми­ни­страци­ята на Тръмп, ако въз­ник­нат труд­но­сти. Ситу­аци­ята се услож­нява още повече от факта, че много европе­йски страни вече не искат да под­крепят анти­рус­ките санкции, въве­дени след при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия. Като при­мер за тен­денци­ите в проме­нящото се отноше­ние на Европа към Украйна авторът посочва въз­ста­но­ве­ното член­ство на Русия в Пар­ламен­тар­ната асам­блея на Съвета на Европа, което спо­ред него ста­нало по насто­яване на Франция и Германия.

При обик­но­вени обсто­я­тел­ства Украйна, която се смята за верен съюз­ник на САЩ, би могла да раз­чита на под­крепата на Вашинг­тон в отноше­ни­ята й с Русия. Но сега Тръмп е зает със сво­ите вътрешни про­блеми в бит­ката с демо­кра­тите и не обръща достатъчно внима­ние на Киев. Аме­ри­кан­ският пре­зи­дент дори няма посла­ник в Украйна, а само временно управ­ля­ващ посол­ството. „В крайна сметка, от тази ситу­ация може да се възползва Путин, който се чув­ства пре­красно в съз­да­лия се хаос и появи­лите се пук­на­тини в отноше­ни­ята между САЩ и Украйна“, се отбе­лязва в комен­тара на Си Ен Ен.

Спо­ред автора се съз­дава впе­чат­ле­ние, че „Путин активно се стреми към постигане на мирно спо­ра­зуме­ние, което бившият пре­зи­дент Порошенко и него­вият външен мини­стър опре­де­лят като капи­ту­лация. То би подгот­вило поч­вата за избори в Дон­бас, окупи­ран от под­крепя­ните от Москва опъл­ченци. Това ще лиши Украйна от защитни меха­низми и гаранции, за които тя насто­ява“, обяс­нява Боцюр­ков. Той спе­стява на зри­те­лите на тв компа­ни­ята, че „мир­ното спо­ра­зуме­ние“, срещу което сега недо­вол­ства Порошенко, всъщ­ност се съдържа в Мин­ските спо­ра­зуме­ния, при­ети през 2015 г. и са подпи­сани от него. Нещо повече, те бяха одоб­рени от Съвета за сигур­ност на ООН и във Вашинг­тон не вед­нъж са заявя­вали, че те нямат алтер­на­тива в реша­ва­нето на конфликта. Освен това никому в Си Ен Ен не прави впе­чат­ле­ние стран­ната логика, че опъл­ченците по опре­де­ле­ние не могат да бъдат окупанти в соб­стве­ната си страна. Явно се раз­чита на сла­бата информи­ра­ност на аме­ри­кан­с­ката ауди­то­рия, малка част от която има поня­тие къде на кар­тата на света се намира Украйна.

В комен­тара, издър­жан в носталги­чен тон, се пре­дупре­ждава, че укра­инците вече са умо­рени от пре­ка­лено дългото оча­к­ване на мир в стра­ната. Авторът съжа­лява, че в Радата още не е приет законът за сво­бодна про­дажба на сел­ско­стопан­с­ките земи, оча­к­ван с нетърпе­ние от аме­ри­кан­ски компа­нии. Той спо­деля рас­тящия песи­мизъм на укра­инците, който у част от тях преми­нава в страх. Мно­зина в Украйна вече смя­тат, че Вла­ди­мир Зелен­ски няма да изкара до край пре­зи­дент­ския си мандат.