Печат

САЩ имат шанс да проявят разум

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Настъпи година на особено важни преговори между Русия и САЩ

През настъпи­лата 2020 година Москва и Вашинг­тон трябва да обсъдят едно от най-​важните меж­ду­на­родни спо­ра­зуме­ния, от което зависи ста­бил­но­стта на све­тов­ната поли­ти­ческа система. Става дума за Дого­вора за стра­теги­че­с­ките напа­да­телни въоръже­ния (ДСНВ-​3), т.е. за кон­трола над най-​смъртоносните оръжия на Земята. Защо САЩ не искат дори само продължа­ва­нето на документа?

Него­вото действие изтича на 5 фев­ру­ари дого­дина. А това е послед­ното спо­ра­зуме­ние между САЩ и Русия в сфе­рата на кон­трола над въоръже­ни­ята и в момента виси на косъм. Именно затова 2020 г. има осо­бено зна­че­ние за запазва­нето на гло­бал­ния кон­трол над над­пре­ва­рата в ядре­ното въоръжа­ване в момент, когато всички клю­чови елементи от времето на сту­де­ната война са под заплаха. Годи­ната ще бъде реша­ваща за прего­во­рите по тази тема.

Позици­ята на Русия сви­де­тел­ства за твър­дото й жела­ние ДСНВ да бъде продължен. Още повече, че това могат да напра­вят пре­зи­ден­тите на двете страни за срок от пет години, без да е нужно одоб­ре­ни­ето на Думата и Сената. „Ние сме готови да подпишем още утре, ако от Вашинг­тон дадат своето съгла­сие. Засега обаче няма отго­вор на нито едно наше пред­ложе­ние. Ако ДСНВ-​3 бъде про­ва­лен, в света няма да има нищо, което да сдържа над­пре­ва­рата във въоръжа­ва­нето. А това е много лошо”, заяви на послед­ната си голяма пре­с­конфе­ренция Вла­ди­мир Путин. Нещо повече, мина­лия месец зам.-министърът на външ­ните работи Сергей Ряб­ков под­черта готов­но­стта на Москва в обсъж­да­нето на нов дого­вор да бъдат вклю­чени пер­спек­тив­ните руски системи „Кинжал” и „Посей­дон”, как­вито САЩ не при­тежа­ват. Това е сери­о­зна отстъпка от страна на Москва по отноше­ние на Вашинг­тон. Там насто­яват новият дого­вор да отчита не само позна­тите ядрени оръжия, но и онези, които в момента се раз­ра­бот­ват в Русия.

Прави впе­чат­ле­ние, че меди­ите в САЩ, които никога не пишат пози­тивно за рус­кото ръко­вод­ство, отбе­ляз­ват про­зрач­но­стта на действи­ята на Москва в про­ти­во­вес на поли­ти­ката на Вашинг­тон. Спо­ред тях пред­ложе­ни­ята на Кремъл не трябва да се отхвър­лят. В про­ти­вен слу­чай за първи път от 1972 г. насам светът рискува да се върне в онзи момент от сво­ята исто­рия, когато вече нищо няма да сдържа двете най-​мощни ядрени държави. Затова редица аме­ри­кан­ски наблю­да­тели отбе­ляз­ват, че упо­ри­тото неже­ла­ние на САЩ да прего­ва­рят за ДСНВ е абсурдно.

Външ­ната поли­тика на Доналд Тръмп въобще се оказа непред­ска­зу­ема. Аме­ри­кан­ският пре­зи­дент се отнася с подо­зре­ние към всички меж­ду­на­родни спо­ра­зуме­ния, склю­чени от него­вите пред­ше­стве­ници и с лекота ги разтрогва. Така Тръмп постъпи с важ­ните дого­вори за унищожа­ване на раке­тите със сре­ден и малък радиус на действие, с ядре­ната сделка с Иран и с Париж­кото спо­ра­зуме­ние за опазване на окол­ната среда.

По отноше­ние на ДСНВ-​3 САЩ пре­след­ват твърде амбици­озни цели — дори непо­стижими. Те искат прего­во­рите да обхващат не само стра­теги­че­с­ките, но и так­ти­че­с­ките ядрени оръжия, които сега не попа­дат под действи­ето на дого­вора. Насто­яват документът от дву­стра­нен да пре­расне в три­стра­нен, като включи и Китай. Пекин обаче много­кратно заяви, че не желае да става страна по дого­вора. Спо­ред дирек­тора на Раз­уз­на­ва­тел­ното управ­ле­ние на Пен­тагона Робърт Ашли Китай е в състо­я­ние през близ­ките 10 години да уве­личи ядре­ния си потенциал от сегаш­ните 280 бойни глави на 500600 еди­ници, което не съвпада с инте­ре­сите на редица важни субекти в меж­ду­на­род­ната поли­тика. За раз­лика от Москва и Вашинг­тон обаче, Пекин никога не е при­веж­дал сво­ите ядрени сили в състо­я­ние на бойна готов­ност. Това е един от офици­ал­ните аргументи на Китай за отказа му да се при­съе­дини към двата стра­теги­че­ски дого­вора — за раке­тите и за ядре­ното оръжие.

Китайците може да бъдат раз­брани, като се има пред­вид, че 90 на сто от ядре­ното оръжие в света при­над­лежат на Русия и САЩ. Оста­на­лите 10 процента се падат на оста­на­лите 7 ядрени държави. Затова Пекин пред­лага да се включи към евен­ту­ално ново спо­ра­зуме­ние, след като САЩ нама­лят ядре­ния си арсе­нал до рав­нището на Китай, или когато китайският арсе­нал се изравни с американския.

В самите САЩ преподпи­сва­нето на ДСНВ-​3 пре­диз­ви­ква неед­но­значни реакции. При това те не се раз­де­лят по лини­ята републиканци-​демократи. Про­тив­ници и при­върже­ници на нов дого­вор или продължа­ва­нето на ста­рия има както в едната, така и в другата пар­тия. Спо­ред т.нар. яст­реби нов ДСНВ е изго­ден само на Русия, тъй като през послед­ните години бележи сери­о­зни успехи в раз­ра­бот­ката на нови тех­но­логични оръжия, непо­па­дащи в досегаш­ните кла­сации. Неот­давна Вла­ди­мир Путин отбе­ляза, че досега Русия винаги е догон­вала Аме­рика в съз­да­ва­нето на нови оръжия, а сега за първи път в исто­ри­ята САЩ трябва да догон­ват нея.

Подпи­сва­нето на нов вари­ант ДСНВ е в инте­рес на Вашинг­тон, смя­тат под­дръж­ниците на дого­вора. „Разпо­лагаме с висока степен на уве­ре­ност, че Русия изпъл­нява кла­у­зите на дого­вора. Без него и без усло­ви­ята за про­верка, ще ослепеем”, заяви бившият пред­се­да­тел на Обе­ди­не­ния коми­тет на начал­ник щабо­вете, адми­рал Майк Малън. Подобно е мне­ни­ето на зам.-началника на стра­теги­че­ското команд­ване на САЩ Дейвид Крите. Спо­ред него сегаш­ният режим на про­верка осигу­рява „дъл­боко раз­би­ране” за състо­я­ни­ето на рус­кия ядрен арсе­нал. През август м.г. Русия и САЩ са обме­нили 18 500 съобще­ния в рам­ките на изис­ква­ни­ята на дого­вора, а аме­ри­кан­ски военни инспек­тори са извършили над 150 про­верки в Русия.

В полза на инспекци­он­ните про­верки, гаран­ти­ращи про­зрач­ност на действи­ята на двете страни в рам­ките на ДСНВ-​3 невед­нъж се е изказ­вал бившият държа­вен сек­ре­тар Джон Кери. На същите позиции стои и бившият аме­ри­кан­ски посла­ник в Москва Майкъл Макфол, който се отли­чава с осо­бена нелю­бов към Русия и ней­ния лидер. Той дори писа във в. „Вашинг­тон пост”, че е напълно съгла­сен с Вла­ди­мир Путин, когато той казва, че ДСНВ-​3 е необ­хо­дим за гло­бал­ната сигур­ност. Под­крепа на дого­вора изра­зя­ват и съюз­ниците на САЩ Герма­ния, Франция и Великобритания.

Мне­ни­ето на европе­йс­ките страни с неутра­лен ста­тут също беше едно­значно в под­крепа на преподпи­сва­нето на дого­вора. Фин­ланд­ският пре­зи­дент Саули Нии­ни­стьо при­зова Доналд Тръмп да започне прего­вори с рус­кия си колега. Швед­ският вое­нен мини­стър Питер Хул­квист в писмо до шефа на Пен­тагона Марк Еспер изрази дъл­боко безпо­койство от „възмож­ната смърт” на ДСНВ-​3. Чле­но­вете на форума „Дартмут­ски диа­лог” (формат за неофици­ални срещи на руски и аме­ри­кан­ски обще­ствени дейци, учени и експерти, иници­и­ран през 1961 г.) и други неформални орга­ни­за­ции отпра­виха при­зиви за съхра­ня­ва­нето на стра­теги­че­ски важ­ните дого­вори. Подобни изказва­ния напра­виха све­товни лидери, поли­тици, дипло­мати, експерти. Те сви­де­тел­стват за безпо­койството, поро­дено от наме­ре­ни­ята на САЩ да пре­кра­тят действи­ето на ДСНВ-​3.

При всички слу­чаи Русия и САЩ трябва да сед­нат на масата на прего­во­рите. Възможно би било ДСНВ-​3 да бъде продължен в дву­стра­нен формат, а Китай да бъде при­общен към него по-​късно на след­ващ етап. Светът вече е прежи­вя­вал пери­оди на неудържима над­пре­вара във въоръжа­ва­нето, при които съпер­ниците съз­да­ваха и трупаха тол­кова ядрено оръжие, кол­кото можеха да си поз­во­лят. Този път не доведе чове­че­ството до нищо добро.

Във Вашинг­тон се обмисля възмож­но­стта за продължа­ване на руско-​американския дого­вор за огра­ни­ча­ване на стра­теги­че­с­ките напа­да­телни оръжия, съобщи помощник-​държавният сек­ре­тар Кри­стофър Форд. „Този въпрос се разглежда. Засега реше­ние не е взето”, заяви той. В Конгреса на САЩ все по-​често се под­чер­тава необ­хо­димо­стта от започ­ване на дву­странни прего­вори. Неот­давна посто­ян­ният пред­ста­ви­тел на Русия в меж­ду­на­род­ните орга­ни­за­ции във Виена Михаил Уля­нов каза, че Русия и САЩ все още могат да продължат дого­вора за кратък срок, за да „спе­че­лят време и запа­зят системата на про­верки”. През ноем­ври м.г. в Женева се състоя засе­да­ние на Дву­стран­ната кон­сул­та­тивна коми­сия по изпъл­не­ние на ДСНВ-​3. Делегаци­ите продължиха обсъж­да­нето на прак­ти­че­с­ките въпроси по вза­им­ните про­верки. От една страна, кон­сул­таци­ите трябва да продължат, но от друга, по този начин „САЩ нарочно про­та­кат диа­лога и тър­сят начин и повод да пре­кра­тят действи­ето на дого­вора”, заяви зам.-министърът на външ­ните работи Сергей Рябков.

Подобно раз­ви­тие на съби­ти­ята не е изклю­чено, като се имат пред­вид пред­сто­ящите през ноем­ври тази година пре­зи­дент­ски избори в САЩ. Самите те — дори без зла уми­съл, може да осу­е­тят прего­во­рите. Достатъчно ще бъде да се позо­ват на недо­стиг на време. През април т.г. се навършват 10 години от подпи­сва­нето на ДСНВ-​3. След при­зива на Москва той да бъде продължен с още пет години, за Вашинг­тон няма разумни и при­ем­ливи при­чини за отказ от такава спа­си­телна стъпка. 2020 г. дава шанс на САЩ — може би после­ден, да покажат спо­собни ли са да носят отго­вор­ност за съд­бата на света. (По пуб­ли­кации на „Взгляд”)