Печат

САЩ имат шанс да проявят разум

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Геопо­ли­тика

Настъпи година на особено важни преговори между Русия и САЩ

През настъпи­лата 2020 година Москва и Вашинг­тон трябва да обсъдят едно от най-​важните меж­ду­на­родни спо­ра­зуме­ния, от което зависи ста­бил­но­стта на све­тов­ната поли­ти­ческа система. Става дума за Дого­вора за стра­теги­че­с­ките напа­да­телни въоръже­ния (ДСНВ-​3), т.е. за кон­трола над най-​смъртоносните оръжия на Земята. Защо САЩ не искат дори само