Печат

Русия е готова за ядрен скок

Автор Ген­на­дий Скляр*. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

Конкуренцията между Москва, Пекин и Вашингтон в сферата на атомната енергетика се ожесточава

През послед­ните години Русия избра пътя на мощно раз­ви­тие на атом­ната енерге­тика и стана све­то­вен лидер в отрасъла. Този факт бе потвър­ден на състо­я­лия се неот­давна XI меж­ду­на­ро­ден форум „Атомекспо-​2019″ в Сочи, който събра експерти, ръко­во­ди­тели на големи частни и държавни компании.

След­ващите няколко години ще бъдат реша­ващи за бъдещето на Русия и то зависи непо­сред­ствено от това, доколко успешно ще бъде използван све­тов­ният научно-​технологичен потенциал. В усло­ви­ята на жестока гло­бална кон­ку­ренция успе­хът ще зависи не само от разпо­лага­нето с най-​съвременни тех­но­логии, но и от спо­соб­но­стта по-​бързо от кон­ку­рен­тите модер­ната про­дукция да се изнася на све­тов­ния пазар и тя да се раз­вива по-​ефективно.

Днес светът се е насо­чил към устой­чиво осигу­ря­ване на енергийни ресурси, а това може да стане само чрез широко използване на атом­ната енергия, съче­тана с възоб­но­вя­еми енергийни източ­ници. С това виждане за бъдещето да съгласни пове­чето експерти, но постига­нето на целта зависи от много усло­вия: от рав­нището на сигур­ност на ядре­ните реак­тори, от внед­ря­ва­нето на затво­рен рабо­тен цикъл, от постига­нето на минима­лен обем висо­ко­ак­тивни радио­изо­топи в процеса на работа и от мак­симал­ната ефек­тив­ност при използва­нето на уста­но­ве­ната мощ­ност на реакторите.

За реша­ва­нето на тези задачи в Русия днес се реа­ли­зира научно-​технологичният про­ект „Про­бив”. Пре­ходът към затво­рен цикъл на използване на ядре­ното гориво чрез изграж­да­нето на „бързи реак­тори” зна­чи­телно повишава ико­номи­че­с­ката ефек­тив­ност на ядре­ната енерге­тика и й гаран­тира гориво за сто­ле­тия напред.

Засега Русия е без­спо­рен лидер в раз­ра­бот­ва­нето на комплекс от тех­но­логии за затво­рен ядрен топ­ли­нен цикъл. Кон­ку­ренци­ята обаче в това стра­теги­че­ско направ­ле­ние непрекъс­нато се уси­лва. Осо­бено високи са темпо­вете на раз­ви­тие на атом­ните тех­но­логии в Китай. В над­пре­ва­рата се вклю­чиха и САЩ. През март т.г. в Сената бе вне­сен про­ек­то­за­кон, пред­ви­ден да осигури лидер­ство на Аме­рика в атом­ната енерге­тика на базата на съвременни реак­тори с гаран­ти­рана сигур­ност, спо­собни да про­из­веж­дат чиста, достъпна и надеждна енергия за удо­вле­тво­ря­ване наци­о­нал­ните и гло­бални потреб­но­сти от нея.

Зако­нопро­ектът предпи­сва мини­стърът на енерге­ти­ката на САЩ да обнови стра­теги­че­ския план за раз­ви­тие на атом­ната енерге­тика в пер­спек­тива на 10-​годишен период, да построи няколко изсле­до­ва­тел­ски реак­тора и да удължи сро­ко­вете, пред­ви­дени в съо­т­вет­ните спо­ра­зуме­ния за закупу­ване по спе­ци­ални тарифи на елек­тро­е­нергия от АЕЦ, от 10 на 40 години. Това ще съз­даде благопри­ятни финан­сови усло­вия за изслед­ва­ния, ино­вации и инве­сти­ране в ново поко­ле­ние ядрени реак­тори. Сле­до­ва­телно, освен Китай Русия се сдо­бива с още един амбици­о­зен и мощен конкурент.

По реше­ние на рус­кото пра­ви­тел­ство Енергий­ната стра­тегия на РФ за пери­ода до 2035 година трябва да бъде вне­сена за утвър­жда­ване до нача­лото на декем­ври т.г. Спо­ред мен в документа трябва ясно да бъдат уста­но­вени кон­кретни цели, които да закрепят лидер­ството на Русия в областта на изграж­да­нето на реак­тори на бързи елек­трони, на ново поко­ле­ние реак­тори с гаран­ти­рана сигур­ност и на тех­но­логични обекти със затво­рен цикъл на ядре­ното гориво.

Нов импулс на отрасъла трябва да даде раз­ра­бот­ва­ният в момента наци­о­на­лен про­ект за раз­ви­тие на атом­ните тех­но­логии „Ядрена наука, тех­ника и тех­но­логии”. Освен това, про­ектът ще съдейства за съз­да­ва­нето в Обнинск на „Атом­ното Скол­ково” — ино­ваци­о­нен научно-​технологичен център. Това със сигур­ност ще доведе до по-​нататъшно раз­ви­тие на меж­ду­на­род­ното сътруд­ни­че­ство в областта на използване на атом­ната енергия.

В заклю­че­ние трябва да отбе­лежим, че атом­ният енергопромиш­лен комплекс на Русия е готов за тех­но­логи­чен про­бив, за който напо­следък така много гово­рим. Про­сто трябва да действаме по-​бързо и по-​енергично.