Печат

Колективна загуба на здрав разум

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

Естон­ската информаци­онна агенция ERR съобщи, че Талин и Рига пла­ни­рат да въве­дат мито на вна­ся­ната от Русия елек­тро­е­нергия, тъй като тя е два пъти по-​евтина от естон­ската. Талин про­из­вежда соб­ствена елек­тро­е­нергия, използ­вайки доби­ва­ния в стра­ната шистов газ. Мест­ните пра­во­за­щит­ници водиха дълги битки срещу добива, но уси­ли­ята им бяха напразни.

Целта на новите мита е да бъде под­крепен наци­о­нал­ният про­из­во­ди­тел, макар да над­де­ля­ват поли­ти­че­с­ките мотиви. Така напри­мер Литва реши да пре­крати достав­ките на ток от Бела­рус, след като там бъде завършено стро­и­тел­ството на АЕЦ в Грод­нен­ска област. Лидер в тази про­паган­дистка акция е литов­ският пре­зи­дент Даля Гри­ба­ус­кайте, която нарече Бела­рус­ката АЕЦ „геопо­ли­ти­че­ски про­ект”. За това реше­ние на Талин, Рига и Вил­нюс ще трябва да запла­тят граж­да­ните на трите репуб­лики. По времето на Съвет­ския съюз При­бал­тика бе свър­зана с Бела­рус и Русия в еди­нен енергиен пръ­стен. Сега, водени от поли­ти­че­ски амбиции и безпреце­дентни русофоб­ски настро­е­ния лиде­рите на при­бал­тийските страни си поста­виха за цел да раз­рушат изгод­ната за самите тях енергийна система. „Под пред­лог, че искат да се изба­вят от „рус­ката зави­симост” Есто­ния, Литва и Лат­вия предпри­еха стъпка към сери­о­зни мате­ри­ални щети за сво­ите държави”, казва препо­да­ва­те­лят във Финан­со­вия уни­вер­си­тет към пра­ви­тел­ството на РФ Ста­ни­слав Митрахович.

Не трябва да се забравя и натис­кът, на който При­бал­тика е под­ложена от страна на Евро­съюза. В резул­тат от него в Литва бе закрита Игна­лин­ската АЕЦ и това удари по ико­номи­ките и на трите репуб­лики. „Кол­кото и абсурдно да звучи, но това е техен избор. Сега с въвеж­дане на мита върху вноса на руска елек­тро­е­нергия и с отказа от сътруд­ни­че­ство с Москва и Минск ще доведе до прекъ­сване на достав­ките на евтин ток за насе­ле­ни­ето”, комен­тира експертът. Това ще пре­диз­вика необ­хо­димо­стта от реа­ли­за­ция на соб­ствени енергийни про­екти и от внос на ток от Европа, чиято пазарна цена не може да се сравни с цената на елек­тро­е­нерги­ята от Бела­рус и Русия. Така ще бъде нане­сен поред­ният удар по ико­номи­ките на при­бал­тийските страни, които и без това, меко казано, не са в цве­тущо състояние.

Много по-​разумно би било лиде­рите в Талин, Рига и Вил­нюс да запа­зят сътруд­ни­че­ството си с Москва и да склю­чат спо­ра­зуме­ние с Минск за доставка на ток от грод­нен­ската цен­трала. Подо­бен под­ход би бил раци­о­на­лен на фона на ико­номи­че­с­ката действи­тел­ност в При­бал­тика, като се има пред­вид, че наци­о­нал­ните бюджети там се връз­ват с помощта на суб­си­ди­ите от Евро­съюза. А те, както е известно, първо рязко ще се свият след изли­за­нето на Вели­ко­бри­та­ния от ЕС и второ, след някоя и друга година напълно ще спрат.

Инте­ресно е, че в закри­ва­нето на Игна­лин­ската АЕЦ, която гаран­ти­раше ста­билно и евтино елек­тро­снаб­дя­ване на При­бал­тика, главна роля изиграха Швеция и Фин­лан­дия. Реше­ни­ето бе взето от Брюк­сел именно по тяхна иници­а­тива. Сега Сток­холм и Хел­зинки заеха мястото на достав­чици на ток в При­бал­тика”, обяс­нява експертът от Центъра за европе­йски изслед­ва­ния от Инсти­тута за меж­ду­на­родни ико­номи­че­ски отноше­ния на РАН Вла­ди­мир Олен­ченко. За пре­носа на елек­тро­е­нергия от Фин­лан­дия до Есто­ния бяха про­ка­рани два под­водни дале­копро­водни кабела Energolink-​1 и 2, а от Швеция до Литва — ана­логи­чен енерго­ка­бел Nordbalt. И в двата слу­чая става дума за доби­ван в местни АЕЦ ток. „Като пред­лог за закри­ва­нето на Игна­лин­ската АЕЦ бе изтък­нато, че тя не отго­ва­ряла на европе­йс­ките изис­ква­ния за без­опас­ност. Съще­временно се премъл­ча­ваше фактът, че във Фин­лан­дия, откъ­дето сега се внася елек­три­че­ство, работи АЕЦ от същия вид, стро­ена по типов съвет­ски про­ект”, комен­тира Оленченко.

Про­блемът за потре­би­те­лите в При­бал­тика се усложни от при­съе­ди­ня­ва­нето на трите страни към орга­ни­за­ци­ята Nord Pool, обе­ди­ня­ваща държа­вите в Северна Европа. По този начин цените на елек­тро­е­нерги­ята за бившите съвет­ски репуб­лики се израв­ниха със скан­ди­нав­ските при некол­ко­кратно по-​ниски доходи на населението.Тази пагубна поли­тика не вещае нищо добро за енерге­ти­ката и общо за ико­номи­ката на При­бал­тика. Абсурдът е, че тя се води един­ствено от поли­ти­че­ски и конюнк­турни съоб­раже­ния, без да се влага елемен­та­рен здрав разум от ико­номи­ческа гледна точка и с пер­спек­тива за раз­ви­тие и благо­ден­ствие на граж­да­ните в трите републики.