Печат

„Варна-Кавказ“ - пряката връзка с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

Рас­тат достав­ките на пропан-​бутан от Русия за Бълга­рия по един­стве­ната директна връзка между двете страни — фери­бота „Варна-​Кавказ“, уста­нови про­верка на Economic​.bg. От пус­ка­нето на лини­ята преди 10 години и досега най-​големият обем товари по лини­ята беше и си остава вно­сът пропан-​бутан в жп цистерни. До края на мина­лата година обаче пре­об­ла­да­ваше вно­сът на пет­ро­лен газ от Казах­стан, докато от нача­лото на тази година коли­че­ствата руски пропан-​бутан са много­кратно повече, сочи безпри­страст­ната статистика.

Така от 1 яну­ари до 30 сеп­тем­ври 2019 г. по фери­бот­ната линия във Варна са доста­вени 1415 жп цистерни с 47 568 тона пропан-​бутан и само 211 цистерни със 7924 тона от Казах­стан (съот­ноше­ние 6:1 в полза на вноса от Русия). За цялата 2018 г. са доста­вени 1203 жп цистерни с 42 815 тона пропан-​бутан от Казах­стан и 1151 цистерни с 39 002 тона пропан-​бутан от Русия (1.09 пъти в полза на вноса от Казах­стан). Като основни при­чини за промя­ната се сочат уве­ли­ча­ва­нето на навлата (плащане за предо­ста­вено право на наемане на кораб или за използване на част от него за пре­воз на товари — бел. ред.) за пре­воз на газа и конюнк­ту­рата на цените на изток от Черно море.

Освен изме­ства­нето на Казах­стан от Русия като осно­вен достав­чик обаче се наблю­дава и общ спад на вне­се­ните по фери­бот­ната линия коли­че­ства пропан-​бутан: от 2354 жп цистерни с 81 817 тона за цялата 2018 г. на 1626 цистерни с 55 492 тона газ за 9-​месечието на тази, като спо­ред експерти до 31-​ви декем­ври изо­ста­ва­нето няма да бъде навак­сано и ще бъде над 180 цистерни и над 6 хил. тона.

Нама­ля­ват и достав­ките на зър­нени храни (основно фасул) от Киргиз­стан и Казах­стан — от 74 вагона и 4950 тона през 2018 г. на 49 вагона и 3095 тона за 9-​те месеца на тази. Падат и пре­во­зите на машини, обо­рудване и на стро­и­телни мате­ри­али между Варна и Кав­каз. За срав­не­ние през мина­лата година са били транспор­ти­рани 148 вагона с 9857 тона машини и обо­рудване срещу само 9 вагона с 534 тона — през тази. Стро­и­тел­ните мате­ри­али — основно дървени плос­ко­сти и стъкло, пък нама­ля­ват от 100 вагона с 6153 тона — на 37 вагона със 2346 тона. Леко нарастват пре­во­зите на масла и смазки, както и на черни метали.

Като цяло това­ро­обо­ротът по фери­бот­ната линия Варна-​Кавказ обаче нама­лява от 2935 вагона и 117 408 тона през 2018 г. на 2012 вагона и 78 713 тона през изтек­лото 9-​месечие на тази година. Освен търгов­ските бари­ери пред търго­ви­ята, наложени от меж­ду­на­род­ните спо­ра­зуме­ния, като при­чина за спада се сочи и спи­ра­нето на еди­ния от двата руски фери­ботни кораба, обслуж­ващи лини­ята „Авангард“ за пла­нов ремонт, който вече приключи.

Фери­бот­ната линия Варна-​Кавказ е един­стве­ната директна търгов­ска връзка между Бълга­рия и Русия. Тя беше офици­ално открита на 3 март 2009 г. с цел да се избегнат про­блемите при пре­во­зите на стоки през Украйна, както и да съкрати раз­сто­я­ни­ето с над 800 км, а оттам — и раз­хо­дите за пре­воз. Тя се обслужва от българ­ския фери­бот „Варна“, соб­стве­ност на двете ни пара­ход­ства — „Българ­ски мор­ски флот“ и „Българ­ско речно пла­ване“ и двата руски кораба „Авангард“ и „Славянин“.