Печат

ВВЕР-1200 е единствен в света

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

Втори енерго­блок на Ново­во­ро­неж­ката АЕЦ-​2 от поко­ле­ние „три плюс“ с реак­тор ВВЕР-​1200 бе пус­нат в търгов­ска експло­атация 30 дни по-​рано от пла­ни­ра­ното, съобщиха от „Росатом“.

Сто­тици атомни спе­ци­а­ли­сти допри­не­соха за осъще­ствя­ва­нето на този про­ект. Енергий­ната система на Русия е допъл­нена с нов мощен източ­ник. Сега имаме рефе­рен­тен про­ект на АЕЦ с два енерго­блока, който да пред­ложим на чуж­де­стран­ните пазари“, заяви пър­вият замест­ник гене­ра­лен дирек­тор на „Роса­том“ по опе­ра­тивно управ­ле­ние Алек­сандър Локшин.

Натрупахме огромен опит при стро­и­тел­ството, орга­ни­за­ци­ята на про­из­вод­ството, поръч­ките, достав­ките и финан­си­ра­нето при непрекъс­нато повиша­ване на ефек­тив­но­стта. Това е реша­ващо за покри­ване изис­ква­ни­ята на модер­ните пазари и за пре­диз­ви­ка­тел­ствата при изграж­дане на АЕЦ“, добави той.

ВВЕР-​1200 е водещ реак­тор, съз­да­ден от „Роса­том“ от поко­ле­ние „три плюс“ и един­ствен подо­бен в света, който се строи серийно. Втори енерго­блок на Ново­во­ро­неж­ката АЕЦ-​2 е тре­тият от поко­ле­ние „три плюс“, рабо­тещ в Русия. Пус­ка­нето на реак­тора уве­ли­чава дела на атом­ната енергия в мрежата на Цен­трална Русия до 27%, като по този начин се предот­вра­тява изпус­ка­нето средно на четири мили­она тона пар­ни­кови еми­сии в атмосферата.

Ино­ва­тив­ният енерго­блок от поко­ле­ние „три плюс“ с реак­тор ВВЕР-​1200 има редица ико­номи­че­ски пре­дим­ства в срав­не­ние с пре­диш­ното поко­ле­ние (ВВЕР-​1000). Той е с 20% по-​мощен, изис­ква 3040% по-​малко опе­ра­ти­вен пер­со­нал, а животът му е с продължи­тел­ност над 60 години, с възмож­ност за удължа­ване с още 20 години.

Фин­лан­дия, Унга­рия, Китай, Бангла­деш и Бела­рус вече избраха про­екти за изграж­дане на реак­тори от поко­ле­ние „три плюс“ с руски дизайн. Днес „Роса­том“ строи 36 енерго­блока с реак­тори ВВЕР по света, които се нами­рат на раз­лични етапи от осъще­ствя­ва­нето си.