Печат

Сделка с неизвестен край

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

Вене­цу­ела обмисля да пре­даде държав­ната си пет­ролна компа­ния под кон­трола на рус­ката „Рос­нефт“. Това съобщи вене­цу­ел­ският вест­ник El Nacional, цити­ран от рус­ките медии. В замяна Русия може да пред­ложи облек­ча­ване дълга на Вене­цу­ела, допълва изда­ни­ето, позо­ва­вайки се на източ­ници от пет­рол­ната инду­стрия на страната.

В информаци­ята се добавя, че Русия при­вет­ства сдел­ката и че „Рос­нефт“ дори е изпра­тила тех­ни­че­ски екипи във Вене­цу­ела, за да се подготви за разши­ре­ното си уча­стие в наци­о­нал­ния пет­ро­лен гигант PDVSA. El Nacional твърди, че пре­хвър­ля­нето не би довело до при­ва­ти­за­ция на компа­ни­ята и че не е ясно още какъв ще бъде прав­ният меха­низъм за сдел­ката. До този момент обаче рус­ката компа­ния не потвър­ждава съобще­ни­ето и отказва да го коментира.

Транс­ферът трябва да бъде одоб­рен от Наци­о­нал­ното събра­ние на Вене­цу­ела, което се кон­тро­лира от основ­ния опо­нент на пре­зи­дента Никола Мадуро — опо­зици­он­ния лидер Хуан Гуайдо. След избо­рите през яну­ари 2019 г. под натиска на Вашинг­тон пове­чето от държа­вите в Европа и част от Латин­ска Аме­рика се опи­таха да сва­лят Мадуро, като обявиха Гуайдо за пре­зи­дент на Вене­цу­ела, докато Русия и около 20 други държави, вклю­чи­телно Китай, продължа­ват да под­крепят Мадуро.