Печат

Голям смях падна в Белия дом

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

Премиерът Борисов се прояви като главен лобист на американското присъствие на българския енергиен пазар

Бойко Бори­сов би път до Вашинг­тон, за да отвори там широко българ­ската сергия за аме­ри­кан­с­ката стока. Дома­к­инът Тръмп като истин­ски биз­нес­мен от сърце му се въз­ра­два и обеща тутакси да прати група съг­лед­вачи да огле­дат на място българ­ския пазар в разни сфери, за да оце­нят фай­дата, която ще имат от алъш-​вериша. После двамата дълго и само­до­волно се смяха. Разме­ниха си комплименти за дого­во­ре­ните сделки. Венец на гостув­ката бе подпи­сва­нето на Рамка за стра­теги­че­ско парт­ньор­ство и Съвместно изяв­ле­ние. „Не с всеки се подпи­сва такъв документ”, не забрави да се похвали премиерът.

Стана ясно, че пра­те­ниците на Тръмп, про­уч­ващи у нас усло­ви­ята и възмож­но­стите за наста­ня­ване на аме­ри­кан­с­ките фирми, се инте­ре­су­ват главно от енерге­тика. Силно въз­буж­дат апе­тита им атом­ните цен­трали „Белене” и „Коз­ло­дуй”. Съобщено бе, че Бойко и Доналд са си гово­рили за двата стра­теги­че­ски обекта цели 15 минути. „Досега се гово­реше, че „Белене” е руска цен­трала, а това не отго­варя на исти­ната — тя е 100 процента българ­ска цен­трала. Част от тех­но­логи­ята е руска, но имат при­нос герман­ски компа­нии. Реална възмож­ност има да влезе и General Electric. Важно е да се знае, че ядре­ното гориво ще е при­мерно на Westing House”, обяви гордо преми­ерът. Бързо обаче пре­сметна, че трябва да направи предпаз­лива крачка назад и добави: „Давам само при­мер за възможна схема — това е един раз­ко­шен проект”.

Пре­зи­дентът мили­ар­дер, чиито уси­лия напо­следък са насо­чени към осигу­ря­ване пазар за скъпия аме­ри­кан­ски втеч­нен газ, е одоб­рил амбици­ята на Бълга­рия да стане газо­разпре­де­ли­те­лен център за реги­она. Не остава съм­не­ние, че става дума за запъл­ване на Бой­ко­вия хъб и с Донал­дски газ. А той, както неот­давна бе обяс­нено от мини­стъра на енерге­ти­ката на САЩ Рик Пери, „има пре­дим­ство, защото е наси­тен с моле­кули на демо­краци­ята”. В подпи­са­ните документи е запи­сано че, „Бълга­рия е стра­теги­че­ски газов хъб, който има възмож­ност да осигури дивер­сифи­кация за достав­ките на при­ро­ден газ за съсед­ните страни. Досега посо­ката на достав­ките на при­ро­ден газ беше изток — запад, сега се добавя и север — юг, като се изграж­дат интер­ко­нек­то­рите с Гърция.” „САЩ и Бълга­рия раз­би­рат, че енергий­ната сигур­ност е наци­о­нална сигур­ност. Ние под­чер­та­ваме нашето общо раз­би­ране, че дивер­сифи­каци­ята на енергий­ните източ­ници е гаранция за енергийна сигур­ност, неза­ви­симост и кон­ку­рен­то­спо­соб­ност за нашите ико­номики”, твър­дят и гостът, и домакинът.

След срещата си в Белия дом, който също спо­ред Бори­сов е сим­вол на демо­краци­ята, той се отправи и към сим­вола на сво­бод­ната търго­вия — с дирек­тори на фирми от Аме­ри­кан­с­ката търгов­ска камара. След тази среща Бори­сов съобщи, че пред­ста­ви­тели на големи фирми като Philip Morris, British American Tobacco пред­ва­ри­телно били информи­рали Тръмп, че Бълга­рия е ста­нала за при­мер в бор­бата с кон­тра­бан­дата и той оста­нал изне­на­дан, като чул, че у нас кон­тра­бан­дата с цигари е само 3 процента.

Явно обаче това не е било достатъчно, за да изпълни аме­ри­кан­ския пре­зи­дент с дове­рие към българ­ските вла­сти. Затова в съвмест­ната декла­рация е оста­нал текстът, че „САЩ насър­ча­ват Бълга­рия да продължи бор­бата с корупци­ята, която възпрепят­ства дове­ри­ето в пуб­лич­ните инсти­туции и ико­номи­че­ския рас­теж”. Няма съм­не­ние, че във всяко благо­родно дело насър­ча­ва­нето винаги е добре дошло. Но Бойко можеше да отвърне на жеста и да се опита да вмъкне в тек­ста на документа няколко оку­ража­ващи думи в адрес на събе­сед­ника си. Защото на фона на чудо­вищ­ната през послед­ните години корупция по т.нар. високи етажи на властта в Аме­рика, Тръмп също има нужда от морална под­крепа. Три години вече води пуни­че­ски битки, а все не може да пре­суши бла­тото на покварата.Нищо, когато Тръмп му върне визи­тата, както обеща, Бори­сов ще му върне жеста.

Докато в Белия дом двамата лидери опи­сваха бъдещото мощно при­и­ждане на аме­ри­кан­ския втеч­нен газ в Европа, Москва и Анкара съобщиха, че е започ­нало запъл­ва­нето с гориво на двете тръби на „Тур­ски поток” — едната за доставки на газ само за Турция и вто­рата — за Европа. В нача­лото на яну­ари дого­дина се оча­ква на тур­ския бряг напълно да бъде завършена назем­ната инфра­струк­тура за газопро­вода. Тогава Вла­ди­мир Путин ще посети Турция, за да открие „Тур­ски поток” заедно със своя тур­ски колега Реджеп Ердоган. Пред­стои трес­кав строеж на интер­ко­нек­торни връзки и про­кар­ване на тръби, за да може в Бал­кан­ския хъб благопо­лучно да се сме­сят моле­ку­лите на рус­кия и аме­ри­кан­ския газ. Ясно е кои ще имат коли­че­ствено пре­имуще­ство. Аме­ри­кан­с­ките ще бъдат епи­зо­дично доба­вяни, за да се оправ­дае по-​високата цена.