Печат

Киев заплаши, че ще краде от газа за Европа

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

Русия е готова на сътруд­ни­че­ство с Украйна както за тран­зита, така и за достав­ката на при­ро­ден газ, като него­вата цена може да бъде с 25 процента по-​ниска в срав­не­ние със сегаш­ната, заяви Вла­ди­мир Путин. Той добави, че риск от прекъ­сване на тран­зита на газ през Украйна съще­ствува. Укра­ин­ската компа­ния „Наф­тогаз” с новите си съдебни искове влошава ситу­аци­ята в прего­во­рите с „Газпром” по постигане на компромис и подпи­сване на нов дого­вор за достав­ките и транзита.

Рус­кият пре­зи­дент уточни, че Русия е готова да сключи спо­ра­зуме­ние с Украйна съгласно което и да е зако­но­да­тел­ство — укра­ин­ското или европе­йското. „Ако Украйна успее да при­ложи европе­йското зако­но­да­тел­ство. Ако те успеят да го напра­вят в оста­ващото до края на годи­ната време — добре. Те са поели ангажименти пред Европа, не пред нас. Нека го напра­вят, ние сме готови и на това. Но не всичко зависи от нас. Ето защо има риск от пре­кра­тя­ване на тран­зита”, каза Путин в отго­вор на жур­на­ли­сти­че­ски въпрос за възмож­ната опас­ност от прекъ­сване на тран­зита след 31 декем­ври, когато изтича действащият между двете страни договор.

Тази сед­мица Киев заплаши, че ако не бъде подпи­сан нов дого­вор, след 1 яну­ари 2020 г. ще започне да „скла­дира” в хра­ни­лищата си рус­кия газ, пред­на­зна­чен за Европа, защото той юри­ди­че­ски се пре­връщал в без­стопан­ствен при лип­сата на спо­ра­зуме­ние. С такава закана киев­ските прего­ва­рящи оти­ват на поред­ния — и може би после­ден, кръг от три­стран­ните прего­вори за тран­зита на рус­кия газ, който трябва да се състои на 29 ноем­ври в Брюк­сел. Те се водят между пред­ста­ви­тели на Русия, Украйна и ЕС.

От всички страни в Цен­трална и Източна Европа Бълга­рия може да се окаже изложена на най-​голям риск при евен­ту­ално прекъ­сване на тран­зита през Украйна, сочат данни на European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSOG). Резул­та­тите показ­ват, че при пиков ден и дву­сед­мично вър­хово засту­дя­ване през зимата, съче­тани с прекъ­сване на укра­ин­ския тран­зит, някои страни в Юго­източна Европа ще бъдат изпра­вени пред огра­ни­ча­ване на тър­се­нето, т.е. пред дефицит. ENTSOG отбе­лязва, че нама­ля­ва­нето на тър­се­нето в Юго­източна Европа в такъв момент се дължи на огра­ни­че­ни­ята в мест­ната инфра­струк­тура, а пре­кра­тя­ва­нето на износа не може да помогне да се избегнат тези огра­ни­че­ния. При прекъ­сване на тран­зита през Украйна през тази зима, тър­се­нето в Бълга­рия в пиков ден ще се свие с 65%, най-​много от всички засегнати страни. След­ват Румъ­ния (15%), Босна и Херцего­вина (13%) и Гърция (12%). При дву­сед­мично засту­дя­ване тър­се­нето в Бълга­рия ще нама­лее с 62%, докато в Румъ­ния то ще се свие с 10%, а в Гърция с 3%.

Основ­ните кон­ста­тации на ENTSOG за зим­ните доставки на при­ро­ден газ продължа­ват да поддържат тре­вогата сред европе­йс­ките потре­би­тели. Напра­ве­ният ана­лиз показва, че европе­йското местно про­из­вод­ство на газ продължава да нама­лява, а Юго­източна Европа остава силно изложена на риск в слу­чай на тран­зитно прекъ­сване през Украйна в усло­вия на високо търсене.

От друга страна ENTSOG под­чер­тава, че нивото на съхра­не­ние на газ за 1 октом­ври е най-​високото през послед­ните 8 години — 1060 тера­ват­часа, което е след­ствие от висо­кото ниво на съхранение.

С други думи, Бълга­рия и Цяла Европа отново може да бъдат изпра­вени пред изпи­та­ни­ето на укра­ин­ския шан­таж. В продълже­ние на 20 години вече Киев почти риту­ално по нового­диш­ните праз­ници се весели с този номер. Тъкмо неже­ла­ни­ето на укра­ин­ските вла­сти да се откажат от него бе основ­ната при­чина за про­кар­ване на двата „Северни потока”. Вме­сто да се съоб­ра­зя­ват със зако­ните и пое­тите от самите тях ангажименти, в Украйна започ­наха да хлен­чат. Дори новият пре­зи­дент Вла­ди­мир Зелен­ски непрекъс­нато повтаря, че изграж­да­нето на „Тур­ски поток” и „Севе­рен поток-​2″ сери­о­зно ще под­копае енергий­ната сигур­ност на Украйна. Тези дни пред­ста­ви­тели на „Наф­тогаз” при­зо­ваха САЩ да побър­зат да наложат най-​строги санкции и да предот­вра­тят пус­ка­нето на вто­рата тръба по дъното на Бал­тийско море. Съще­временно европе­йски експерти пре­дупре­жда­ват, че макар делът на втеч­не­ния при­ро­ден газ на пазара да се уве­ли­чава, този ресурс е крайно неста­би­лен и не поз­во­лява на Европа да раз­чита на него така, както на надежд­ния вари­ант за доставка на газ по тръ­бопро­води. Казано иначе — на рус­кия газ.