Печат

Русия най-успешно издържа на удара

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Ико­номика

В Москва бе открит уникален информационен център за борба с коронавируса

В бит­ката срещу зара­зата на коро­на­ви­руса чове­че­ството няма лек. Един­стве­ното, с което засега то разпо­лага, е първо, мак­симално хората да се изо­ли­рат, за да се огра­ничи разпро­стра­не­ни­ето на вируса, и второ, достъп на широ­ката ауди­то­рия до досто­верна информация и безми­лостни действия срещу т.нар. фей­кови новини, които сеят паника не по-​малко опасна от самия вирус.

В Москва във втор­ник бе открит уни­ка­лен мощен информаци­о­нен център, който в реално време показва онлайн състо­я­ни­ето на разпро­стра­не­ние на зара­зата по целия свят и цяла Русия, както и положе­ни­ето с нали­чи­ето на стоки и тях­ната цена. Центърът ще работи дено­нощно и граж­да­ните по всяко време ще имат възмож­ност за пряка връзка с дежу­рен в центъра лекар за да полу­чат спешно помощ и съвет.

Освен това центърът ще про­сле­дява и появата на фалшиви новини в мрежата, за да бъдат тутакси опро­вергани. Центърът ще бъде свое­об­ра­зен филтър, през който ще минава цялата информация, свър­зана с коро­на­ви­руса. Една от зада­чите на рабо­тещите там сътруд­ници е да раз­де­лят исти­ната от лъжата. „Нито едно съобще­ние няма да остане без внима­ние”, увери преми­ерът Михаил Мишу­стин пре­зи­дента Путин, с когото при­състваха на откри­ва­нето на центъра. Спе­ци­а­ли­сти по IT-​технологии разпо­лагат с тех­ни­че­с­ката възмож­ност вед­нага да открият автора и адреса на разпро­стра­не­ния фейк и да предпри­емат срещу него съо­т­вет­ните санкции. По същия начин миг­но­вено ще се реагира, ако някъде — без зна­че­ние в кой регион на стра­ната, въз­никне дефицит на опре­де­лени стоки или спе­ку­ла­тивно се повиша­ват цените.

Така напри­мер тези дни само за няколко минути бе открит авторът на фалши­вата новина, разпро­стра­нена в Крас­но­дар­ския край, че в реги­она имало 32-​ма почи­нали от вируса. Губер­на­торът вед­нага бе информи­ран за про­во­каци­ята и той неза­бавно направи видео­обръще­ние към гражданите.

Днес можем да сме спо­койни, защото информаци­ята, която полу­ча­ваме, сви­де­тел­ства за ста­билно снаб­дя­ване с хра­ни­телни и медицин­ски стоки в цялата страна. Ние про­сле­дя­ваме цените на доста­вя­ните стоки чак до мага­зи­ните и търгов­ските вериги”, каза Мишу­стин. „Важно е хората да знаят, че системата работи надеждно, да бъдат спо­койни, да не се под­да­ват на паника и да не хар­чат парите си за пре­за­па­ся­ване, а след това да им се налага да изхвър­лят про­дукти”, допълни Путин. Компютър­ните системи в центъра с елементи на изку­ствен инте­лект про­сле­дя­ват мили­они касови бележки по тери­то­ри­ята на цялата страна.

Системата помага и в издир­ва­нето на хора, които се подо­зи­рат в наруша­ване пра­ви­лата на каран­ти­ната. Има няколко слу­чая на зара­зени с вируса, които са били наста­нени в бол­ница, но са успели да избягат. Благо­да­ре­ние на град­ските системи за видео­на­блю­да­ние и разпо­зна­ване на лицата всички до един много бързо са били при­брани обратно от пра­во­охра­ни­тел­ните органи.

Уни­кал­ният център зара­боти на базата на фирмата с иде­ална цел „Диа­лог”, съз­да­дена по иници­а­тива на пре­зи­дента за подоб­ря­ване обрат­ната връзка на вла­стите с граж­да­ните. Съз­да­ва­нето на такъв център сега се оказа много навременно, защото в бор­бата с коро­на­ви­руса връз­ката, вза­и­мо­действи­ето и син­хро­ни­зи­ра­нето на действи­ята на властта и обще­ството се оказва изклю­чи­телно и принци­пи­ално важна.

На фона на траге­ди­ята, която днес се разиграва в Европа, на фона на ней­ното без­си­лие, когато зара­зата обхваща на ден по няколко хиляди и отнася живота на сто­тици хора, Русия, под­ложена на санкции от същата тази безпомощна Европа, се справя най-​успешно. До сре­дата на тази сед­мица тя бе един­стве­ната страна, в която нямаше все още нито един смър­тен слу­чай от ковар­ното заболяване.