Печат

В РКИЦ представиха последната книга на академик Лихачов

На 20 март в Мрамор­ната зала на Рус­кия културно-​информационен център в София по иници­а­тива на пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Бълга­рия и изда­тел­ство „Изток-​Запад” се състоя пред­ста­вя­нето на книгата „Рус­ката кул­тура” на ака­демик Дмит­рий Серге­е­вич Лиха­чов. „Рус­ката кул­тура” е послед­ната книга на извест­ния ака­демик и е рав­но­сметка на все­ст­ран­ното изу­ча­ване на хиля­до­лет­ната руска кул­тура и нейното

Печат

Наталия Солженицина съжалява за Макрон

Вдо­вицата на извест­ния руски писа­тел Алек­сандър Солже­ницин, Ната­лия Солже­ницина изрази съжа­ле­ние за отмя­ната на посеще­ни­ето на френ­ския пре­зи­дент Ема­нюел Мак­рон на рус­кия щанд на Меж­ду­на­род­ния панаир на книгата в Париж.

Солже­ницина се изказа пред участ­ниците в този най-​голям лите­ра­ту­рен фести­вал на среща, посве­тена на твор­че­ството на

Печат

Венсан Касел връчи награда BraVo на Светлана Захарова

На бляс­кава цере­мо­ния в „Большой театр” в Москва на 11 март попу­ляр­ният френ­ски актьор Вен­сан Касел, носи­тел на „Сезар”, връчи меж­ду­на­род­ната награда BraVo в катего­ри­ята „Балет на годи­ната” на Свет­лана Заха­рова. Голямото при­зна­ние за Заха­рова е за автор­ския про­ект „Аморе”, който българ­ската пуб­лика ще види на 10 май в зала 1 на НДК благо­да­ре­ние на