Печат

Христо Сарафов: Щастлив съм, че специализирах в Болшой театър

Ста­би­лен и досто­лепен бас бари­тон гра­бва сърцата с ролята на ста­рия бон­ви­ван Фери Бачи в опе­ре­тата „Царицата на чар­даша” на сце­ната на музи­кал­ния театър — Хри­сто Сарафов. Той, доайенът, чукна преди бро­ени дни 65 и 40 години на сцена. Нищо чудно, че режисьорът Адриан Холен­дер е пове­рил нему неле­ката задача да развърже възела в интригата — да ракрие пред ста­рия княз, че и него­вата любима съпруга е била някога

Печат

Киното след пандемията - комедия, любовна драма, блокбастъри

Пре­зи­дентът на Гил­ди­ята на кино­ве­дите и кино­кри­тиците на РФ кул­ту­ро­логът Кирил Раз­логов опре­дели жан­ро­вете, които могат да ста­нат попу­лярни след пан­деми­ята от коро­на­ви­рус. „Мисля, че като начало зри­те­лите ще искат да гле­дат нещо по-​леко — каза Раз­логов пред ТАСС.- Коме­дия, любовна драма и есте­ствено — блок­ба­стър, но те не могат вед­нага да се

Печат

На 24 май дейци на културата ще четат роман на Шолохов

Повече от 100 известни дейци на кул­ту­рата и изку­ството, както и поли­тици ще участват в онлайн мара­тона, посве­тен на 115-​ата годиш­нина от рож­де­ни­ето на Михаил Шоло­хов. Те ще про­че­тат глави от романа му „Те се сража­ваха за роди­ната”. Акци­ята, наре­чена „Заедно с Шоло­хов”, е орга­ни­зи­рана от Държав­ния музей-​резерват на писа­теля, съобщи за ТАСС