Печат

"Доза щастие" с премиера в Русия

На 14 фев­ру­ари, в Кино­за­лата на Тре­тя­ков­ската гале­рия ще се състои про­жекци­ята на новия българ­ски игра­лен филм „Доза щастие” (с руски суб­титри). Филмът на режисьор­ката Яна Титова е едно от най-​гледаните българ­ски загла­вия за 2019 година.

Българ­ската кино­лента ще бъде пред­ста­вена на рус­ката ауди­то­рия в Москва от Яна Титова заедно с про­дуцента и актьора Алек­сандър Алек­сиев. След преми­ерата в рус­ката столица

Печат

Експозицията на Салвадор Дали жъне огромен успех в Москва

Излож­бата „Сал­ва­дор Дали. Маги­че­ско изку­ство”, която се про­вежда в Мос­ков­ския Манеж, ще бъде с удължено работно време до 23:45 ч. При­чи­ната е огром­ният инте­рес към експозицията.

Излож­бата е орга­ни­зи­рана от Музея на Фаб­ерже, Културно-​историческата фон­дация „Връзка на време­ната” и фон­дация „Гала-​Салвадор Дали”. По-​рано на пресконференция

Печат

Ирина Муравьова отбеляза своя 71-ви рожден ден

На 8 фев­ру­ари извест­ната руска актриса Ирина Муравьова отбе­ляза своя 71-​ви рож­ден ден. Актри­сата е попу­лярна както в Русия и стра­ните на ОНД, така и у нас. Неза­бра­вима е ролята й в „Москва не вярва на сълзи” и „Кар­на­вал”. Ирина Вадимовна е най-​очарователната и атрак­тивна в рабо­тата си актриса в извест­ния мос­ков­ски Малий театър. Тя е носи­тел на

Печат

Светът почете паметта на Александър Пушкин

Тази година се отбе­ляз­ват 183 години от гибелта на извест­ния тво­рец на рус­кото слово Алек­сандър Серге­е­вич Пуш­кин. На 10 фев­ру­ари в Държав­ния музей „А.Пушкин” в Москва с минута мъл­ча­ние поче­тоха паметта на леген­дар­ния руски поет. В съби­ти­ето участва дирек­торът на Държав­ния музей „А.Пушкин” Евге­ний Бога­ти­рьов и пре­зи­дентът на Държав­ния музей за