Печат

Български хористи гастролират в Русия

В рам­ките на XVIII Мос­ков­ски Пас­ха­лен фести­вал, който се откри на 28 април, жен­ският хор „Ваня Монева” (София) с художе­ствен ръко­во­ди­тел и дири­гент Ваня Монева, изнесе голям концерт в град Ростов Велики, в Държав­ния музей „Ростов­ски Кремъл”.

На 5 май в рам­ките на фести­вала българ­ският хор изнесе концерт в Пан­си­о­нат за вете­рани на труда в Москва.

Фести­валът е съз­да­ден през 2002 година по иници­а­тива на художе­стве­ния ръко­во­ди­тел, дирек­тора на Мари­ин­ския театър Валери Гергиев и Пра­ви­тел­ството на Москва. Соци­ал­ните при­о­ри­тети на фести­вала са благо­тво­ри­тел­ност, обра­зо­ва­ние и просвещение.

Хорът „Ваня Монева” е новото име на един от най-​популярните българ­ски фолк­лорни хорове с дири­гент Ваня Монева и несъм­нено при­над­лежи към най-​ценните кул­турни богат­ства на Бълга­рия днес. Сти­ло­вете, в които тво­рят, вклю­ч­ват обра­бо­тен фолк­лор, цър­ковна музика, съвреме­нен джаз, поп про­екти, кантатно-​ораторна музика, филмови и теат­рални про­дукции, world music.

Концерт­ната дей­ност на Ваня Монева и ръко­во­де­ните от нея хористки е изклю­чи­телно богата. Вклю­чва уча­стия в големи българ­ски фести­вали, като „Мар­тен­ски Музи­кални дни”, „Вар­нен­ско лято”, „Апо­ло­ния”, „Салон на изку­ствата”, „Софийски Музи­кални сед­мици” и много концертни тур­нета в Европа, Южна Аме­рика и Азия.

Хорът е носи­тел и на награ­дата на Allegro vivace на БНР „Кла­сика в другите жан­рове” и на „Златно перо”. През 2014 година по слу­чай годиш­ни­ната си хорът полу­чава Спе­ци­ал­ната награда „Кри­стална лира” на Кла­сик ФМ радио за своя при­нос в българ­ската музи­кална кул­тура, а Ваня Монева е опре­де­лена за Музи­кант на годи­ната спо­ред кла­саци­ята на „Алегро Виваче” на БНР.

През 2015 хорът печели Първа награда на най-​престижния меж­ду­на­ро­ден хоров кон­курс в света „Нека пеят наро­дите”. През 2016 хорът запи­сва вер­сия на япон­ския химн, пред­ста­вена по време на закри­ващата цере­мо­ния на Олимпи­а­дата в Рио де Жанейро, Бра­зи­лия, при при­ема­нето на Олимпийския огън от дома­ки­ните през 2020 в Токио, Япония.