Печат

На фестивала в Орешак гостуваха и руски майстори

На 3 и 4 май в село Орешак се про­веде Меж­ду­на­род­ният фести­вал на художе­стве­ните зана­яти и изку­ства. Благо­да­ре­ние на орга­ни­за­ци­он­ната под­крепа на пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Бълга­рия в Орешак при­стиг­наха уни­кални руски майстори от раз­лични реги­они на Русия — Москва, Нижни Новго­род, Челя­бинск, Налчик.

На фести­вала бяха пока­зани сти­ли­зи­рани сла­вян­ски облекла, кукли-​талисмани, покривки, везани кърпи, дървени играчки, горо­децка златна бро­де­рия, аксе­со­ари и украше­ния ръчна изра­ботка. Кул­тур­ното съби­тие не мина без руски песни. Във фести­вала участва дет­ската вокална формация към Рус­кия културно-​информационен център в София „Доми­солка”, която изпълни любими руски народни песни. За гостите на фести­вала бяха орга­ни­зи­рани концерти на раз­лични изпъл­ни­тели и уни­кална изложба-​базар.