Печат

В Тула се проведе Руско-финландски културен форум

Юби­лей­ният Руско-​финландски кул­ту­рен форум се про­веде в Тула с уча­сти­ето на около 300 пред­ста­ви­тели на държавни музеи на двете държави. На търже­стве­ното откри­ване на форума бяха про­че­тени поздра­ви­тел­ните писма на пре­зи­ден­тите на Русия и Фин­лан­дия Вла­ди­мир Путин и Саули Нийнистьо.

Вече две десе­ти­ле­тия форумът играе голяма роля в раз­ви­ти­ето на дву­стран­ното хума­ни­тарно сътруд­ни­че­ство, осигу­ря­вайки пряка неформална кому­ни­кация между пред­ста­ви­тели на държавни ведом­ства, твор­че­ски колек­тиви, обра­зо­ва­телни инсти­туции, музеи и непра­ви­тел­ствени орга­ни­за­ции на нашите страни. Тул­ска област, която е дома­кин на юби­лей­ния форум, е известна с бога­тите си кул­турни тра­диции. В нача­лото на мина­лия век кла­си­кът на фин­ланд­ската лите­ра­тура Арвид Ярнефелт е госту­вал в име­ни­ето Ясна поляна при Лев Нико­ла­е­вич Тол­стой. Тук извест­ните писа­тели са обме­няли твор­че­ски идеи, обсъж­дали са раз­лични соци­ални про­блеми”, се казва в при­вет­стви­ето на рус­кия държа­вен глава, про­че­тено от губер­на­тора на Тул­ска област Алек­сей Дюмин.

Той отбе­ляза също, че про­веж­да­нето на форума в Тула е голяма чест за региона.

В писмото на пре­зи­дента на Фин­лан­дия Саули Ний­ни­стьо беше отбе­ля­зано, че за първи път форумът излиза извън гра­ниците на Севе­ро­за­пад­ния феде­ра­лен окръг и се про­вежда в Цен­трал­ния феде­ра­лен окръг.

За 20-​те години на своето съще­ству­ване кул­тур­ният форум затвърди позици­ята си на мул­ти­дис­ци­пли­нарно място за срещи на дейци в областта на кул­ту­рата и изку­ството. Форумът предо­ставя сво­ята платформа за нови откри­тия и парт­ньор­ства. Насто­ящият модел на форума вдъх­но­вява и парт­ньори от други европе­йски страни. Преди всичко той укрепи връз­ките между нашите две държави по същия начин, както и пря­кото руско-​финландско гра­нично сътруд­ни­че­ство”, цитира думите на фин­ланд­ския държа­вен глава посла­ни­кът на Фин­лан­дия в Рус­ката феде­рация Микко Хаутала.

ХХ руско-​финландски форум беше орга­ни­зи­ран от Мини­стер­ството на кул­ту­рата на Рус­ката феде­рация с уча­сти­ето на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Русия и Мини­стер­ството на обра­зо­ва­ни­ето и кул­ту­рата на Фин­лан­дия. Като резул­тат от дей­но­стта на форума от 2000 до 2018 година ста­наха почти 1,5 хиляди про­екта, реа­ли­зи­рани от кул­тур­ните инсти­туции на двете държави. Тази година форумът се про­веде на 27 и 28 сеп­тем­ври, а основ­ната тема бе „Тра­дици­он­ната кул­тура като основа на съвремен­ните тенденции”.