Печат

В „Нощта на изкуствата“ се откриха 7 виртуални концертни зали

През 2019 година про­ектът „Общо­руска вир­ту­ална концертна зала“ се реа­ли­зира в рам­ките на наци­о­нал­ния про­ект „Кул­тура“. Вир­ту­ални зали се откри­ват по цялата страна и сега в Русия има вече повече от 50, които дават възмож­ност на зри­те­лите да гле­дат излъч­ва­нето на меропри­я­тия от най-​големите кул­турни учре­жде­ния в режим онлайн и с високо качество.

Често гово­рим за укреп­ва­нето на обще­стве­ното и меж­ду­наци­о­нал­ното съгла­сие, за нрав­стве­ните ори­ен­тири и иде­али, за еди­не­ни­ето и съвмест­ното съще­ству­ване на много­брой­ните народи на нашата страна. И тук ролята на кул­ту­рата е трудно да не се оцени. Това, ако щете, е циви­ли­за­ци­онна основа, която отдавна вече обе­ди­нява реги­о­ните на Русия в едно цяло — каза зам.-министърът на кул­ту­рата на РФ Олга Яро­вая през изда­ни­ето „Култура.ру“. — В продълже­ние на няколко години ние с всички сили повиша­ваме достъп­но­стта на кул­ту­рата, преди всичко в реги­о­ните, в мал­ките гра­дове и селата, в най-​отдалечените кът­чета на стра­ната. Един от свое­об­раз­ните про­вод­ници на кул­тура за нас стана про­ектът „Общо­руска вир­ту­ална концертна зала“. За „Нощта на изку­ствата“ бяха открити седем нови зали — в гра­до­вете Назран (Ингу­ше­тия), Мага­дан, Унеча (Брян­ска област), Жуков (Калуж­ска област), Буй (Костром­ска област), Кан­да­лашка (Мурман­ска област) и Ост­ров (Псков­ска област).

На 3 ноем­ври „Нощ на изку­ствата“ се про­веде в Русия за седми път. Музеи и театри, излож­бени и концертни зали, биб­лио­теки и клу­бове по цялата страна рабо­тиха с удължено работно време и пред­ста­виха на посе­ти­те­лите спе­ци­ални програми — тема­тични меропри­я­тия, срещи с писа­тели, музи­канти, худож­ници и актьори и пр. През 2019 година „Нощта на изку­ствата“ уста­нови нов рекорд — в рам­ките на акци­ята по цялата страна се състо­яха повече от 4,5 хиляди мероприятия.