Печат

„Филхармоника“ за първи път гастролира в чужбина

На 1 ноем­ври на сце­ната на музея „Чай­ков­ски и Москва“ при голям успех се състоя концертът на квар­тет „Фил­хар­мо­ника“ в рам­ките на про­екта на Българ­ския кул­ту­рен институт(БКИ) в Москва „Нова българ­ска музика“, посве­тен на Деня на народ­ните будители.

Про­зву­чаха про­из­ве­де­ния на Марин Големи­нов — „Пет зари­совки за стру­нен квар­тет“, на Милчо Левиев — Стру­нен квар­тет (посв. на П. Хин­демит) и на Дмит­рий Шоста­ко­вич — Стру­нен квар­тет № 3 фа мажор, op. 73.

Залата беше препъл­нена с меж­ду­на­родна пуб­лика от уни­вер­си­тети и посол­ства наред с цигу­лари и изку­ство­веди. Ауди­то­ри­ята бе силно впе­чат­лена от преци­зната интер­пре­тация на „Зари­сов­ките“ на Големи­нов, от силата и вир­ту­оз­но­стта при изпъл­не­ни­ето на Струн­ния квар­тет на Милчо Левиев.

Това е един­стве­ният квар­тет на знаме­ни­тия музи­кант, прегър­нал джаза като любим жанр. За щастие на музи­кан­тите, той лично е чул изпъл­не­ни­ето им и е сложил „автор­ския си знак“ върху съз­да­де­ната от тях музи­кална кар­тина. Мос­ков­ската пуб­лика, пле­нена от изпъл­не­ни­ето им, ръко­пляска дълго, докато не чу на бис тре­тата част на твор­бата. Преди това бе изпъл­нен Квар­тет на Шоста­ко­вич. Камер­ната музика на компо­зи­тора е осо­бено любима в Бълга­рия и квар­тет „Фил­хар­мо­ника“ е наме­рил своя ключ към нея, препращайки я отново в без­к­рая на вечността.

Струн­ният квар­тет „Фил­хар­мо­ника“, сформи­ран неот­давна, за първи път гастро­лира в чуж­бина, но ако съдим по мос­ков­ския им дебют тепърва им пред­стоят апло­дис­менти из цял свят. Впро­чем, това е било пред­ви­димо още при съз­да­ва­нето на Квар­тета от музи­канти, сви­рили в оркестри под дири­гент­ската палка на знаме­нити дири­генти и пред­ста­вящи своето изку­ство като музи­канти в оркест­ъра на Софий­ска филхармония.