Печат

„Балканската романсиада“ кани гости в РКИЦ

Рус­кият романс — пер­лата на рус­ката кул­тура, днес прежи­вява своето ново въз­раж­дане. Него­вата мело­дич­ност продължава да поко­рява сърцата на новите поко­ле­ния на раз­лични площадки не само в Русия, но и в чуж­бина. Един след друг се раж­дат кон­курси на рус­кия романс, сред които и ежегод­ната „Бал­кан­ска роман­си­ада“ в сто­лицата на Бълга­рия София. Ней­ната седемго­дишна исто­рия, пълна с инте­ресни срещи с рус­кия романс, ще продължи и тази година. На 9 и 10 ноем­ври в 12.00 ч. Рус­кият културно-​информационен център отново ще разтвори врати за млади вока­ли­сти от Бал­кан­с­ките страни. Строгото, но спра­вед­ливо жури ще оцени изпъл­ни­тел­ския талант на участ­ниците и най-​добрият от тях ще пред­стави „Бал­кан­с­ката роман­си­ада“ на кон­курса на фина­ли­стите в Москва. Посто­я­нен орга­ни­за­тор на кон­курса е Бал­кан­с­ката асоци­ация на рус­ките съна­род­ници. В продълже­ние на всич­ките тези години кон­кур­сът се про­вежда с финан­со­вото съдействие на Депар­тамента за външ­но­и­ко­номи­че­ски и меж­ду­на­родни връзки на пра­ви­тел­ството на Москва и пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Бълга­рия. Тази година „Бал­кан­ска роман­си­ада“ е удо­сто­ена с под­крепата на фон­дация „Рус­ский мир“.

Седма година под­ред журито на фестивала-​конкурс се огла­вява от заслужи­лия деец на изку­ствата и заслужила артистка на Русия, дирек­тор на Мос­ков­ския дом на романса Галина Серге­евна Пре­об­ражен­ская. В рам­ките на фести­вала ще се про­веде мастър клас с водещия концертмайстор на Дома на романса Оксана Дома­нова. На 10 ноем­ври ще се състои търже­стве­ната цере­мо­ния по връч­ване на награ­дите на побе­ди­те­лите в кон­курса. Спе­ци­а­лен гост на концерт­ната програма ще бъде звез­дата от Мос­ков­ската опе­рета, носи­тел на Гран при от „Мос­ков­ска романсиада-​2010“, фина­ли­стът от про­екта „Голос-​6“ Павел Иванов.