Печат

Камерен оркестър "Класика" посвети концерт на Римски-Корсаков и Мусоргски

В Рус­кия културно-​информационен център (РКИЦ) в София се състоя концерт на камер­ния оркестър „Кла­сика”. Така българ­ските музи­канти за поре­ден път запо­з­наха много­брой­ната пуб­лика с твор­че­ството на известни руски компо­зи­тори. Това не е пър­вият концерт на камер­ния оркестър „Кла­сика” в РКИЦ.

Концертът се състоя в Мрамор­ната зала и беше посве­тен на 175-​та годиш­нина от рож­де­ни­ето на Нико­лай Римски-​Корсаков и 180-​та годиш­нина на Модест Мусоргски.

В нача­лото про­звуча раз­каз за основ­ните етапи от твор­че­ството на тези велики руски компо­зи­тори, както и за съз­да­ва­нето на музи­кал­ните про­из­ве­де­ния на тези компо­зи­тори, които ста­наха част от концерт­ната програма на българ­ските музиканти.

Про­звуча и музика от Аля­биев, Хача­ту­рян, Пла­то­нов, Шоста­ко­вич и Про­кофиев, както и от люби­мия българ­ски компо­зи­тор Панчо Вла­ди­ге­ров. Бяха изпъл­нени както чисто инструмен­тални, така и инструментално-​вокални произведения.

Концертът този път бе под ръко­вод­ството на мла­дата талант­лива дири­гентка, лау­реат на раз­лични пре­стижни музи­кални кон­курси Инна Диловска.

Инна е на 28 години от Пле­вен и е завършила Наци­о­нал­ната музи­кална ака­демия „Панчо Вла­ди­ге­ров” в София. Сега мла­дата музи­кантка е пред защита на док­тор­ската си степен.